THE RELATIONSHIP OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND POVERTY


Aydın F. F., Levent C.

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Muş, Turkey, 18 - 19 September 2021, pp.811-812

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.811-812
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In today's world, the most important factor that separates societies from each other is development. The concept of development is a broad concept expressed in the economic, social, and human sense. It became more popular, especially after the Second World War. Although there are many indicators of the concept of development (human development index, human capital, physical life quality index, etc.), it is mostly measured by income distribution per capita. Elimination of inequality in per capita income distribution plays an important role in ensuring economic development. With the removal of income inequality, poverty will also be combated more effectively. Because the most important cause of poverty is inequality in income distribution. Therefore, one of the most important goals of economic development is to prevent poverty by providing justice in income distribution. Poverty encompasses a wide range of deprivation, from shelter to food, from education to health. Today, most of the countries in the world state that poverty will be prevented by providing economic development. Developments in employment and minimum employment policies cause poverty to be affected in socioeconomic terms. The impoverished individual tends to illegal activities such as theft, extortion, murder, and human trafficking. Therefore, poverty becomes an element that threatens the political, economic, and psychological structure. The best way to combat poverty is through education. Although educated individuals are equipped, they can work in qualified jobs. In this context, the main purpose of the study is; to investigate the relationship between economic development and poverty for TRB2 and TRA1 regions. In the study, tables were created and interpreted based on the Regional Statistical Data of TURKSTAT. According to the findings obtained in the study; It has been determined that poverty rates in the TRB2 region are lower than in the TRA1 region. However, when the Gini Coefficient is examined according to the equivalent household disposable income, it is observed that income inequality is higher in the TRB2 region. Finally, looking at GDP per capita (based on 2009), it is seen that it is higher in the TRA1 region. Therefore, per capita income equality plays an important role in ensuring economic development and is a very important factor in reducing poverty. 

Günümüz dünyasında toplumları birbirinden ayıran en önemli unsur kalkınmışlıktır. Kalkınma kavramı, ekonomik, sosyal ve beşerî anlamda ifade edilen geniş bir kavramdır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra daha popüler hale gelmiştir. Kalkınma kavramının birçok göstergesi (İnsani gelişme endeksi, beşerî sermaye, fiziki yaşam kalitesi endeksi vb.) olmakla birlikte daha çok kişi başına gelir dağılımı ile ölçülmektedir. Kişi başına gelir dağılımındaki adaletsizliğin kaldırılması ekonomik kalkınmanın sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Gelir dağılımı adaletsizliğinin kaldırılmasıyla aynı zamanda yoksullukla da daha etkin bir şekilde mücadele edilmiş olur. Çünkü yoksulluğun en önemli nedeni gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Bu yüzden ekonomik kalkınmanın en önemli amaçlarından biri de gelir dağılımındaki adaleti sağlayarak yoksulluğu önlemektir. Yoksulluk, barınmadan beslenmeye, eğitimden sağlığa kadar geniş bir mahrumiyeti kapsar. Günümüzde dünya ülkelerinin çoğunluğu ekonomik kalkınmanın sağlanmasıyla yoksulluğun önüne geçileceğini ifade etmektedirler. İstihdam ve asgari istihdam politikalarındaki gelişmeler yoksulluğun sosyo-ekonomik anlamda etkilenmesine neden olmaktadır. Yoksullaşan birey, hırsızlık, gasp, cinayet ve insan ticareti gibi yasa dışı faaliyetlere yönelmektedir. Bu yüzden yoksulluk, siyasi, ekonomik ve psikolojik yapıyı tehdit eden bir unsur haline gelmektedir. Yoksullukla mücadele etmenin en iyi yolu eğitimdir. Eğitimli bireyler donanımlı olmakla birlikte nitelikli işlerde çalışabilmektedirler. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı; ekonomik kalkınma ve yoksulluk ilişkisini TRB2 ve TRA1 bölgeleri için araştırmaktır. Çalışmada TÜİK’in Bölgesel İstatistiksel Verileri’nden hareketle tablolar oluşturularak yorumlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre; TRB2 bölgesinde yoksulluk oranlarının TRA1 bölgesine göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ancak eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre Gini Katsayısı’na bakıldığında TRB2 bölgesinde gelir eşitsizliğinin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Son olarak (2009 bazlı) kişi başına GSYİH’ya bakıldığında TRA1 bölgesinde daha yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ekonomik kalkınmanın sağlanmasında kişi başına gelir eşitliği önemli rol oynamakta olup yoksulluğun azalmasında çok önemli bir etkendir.