Öğretim Elemanları Gözüyle Velilerin Bilgisayar Okuryazarlık Düzeylerinin Web Tabanlı Performans Değerlendirme Programına Yansımaları


Creative Commons License

Çepni S., Ayvacı H. Ş., Bakırcı H., Kara Y.

Journal of Instructional Technologies Teacher Education, vol.3, no.1, pp.1-9, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretim elamanları gözüyle velilerin bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin web tabanlı performans değerlendirme programına yansımalarını araştırmaktır. Çalışma, 2012-2013 eğitim öğretim yılı güz döneminde Trabzon il merkezinde 109K571 kodlu TÜBİTAK projesinde görevli 10 öğretim elamanı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış mülakatlar kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizinde yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuçları incelendiği; bilgisayar okuryazarlık iyi düzeyde olan velilerin web tabanlı performans değerlendirme programını etkili bir şekilde kullandıkları, bilgisayar okuryazarlık düzeyleri iyi olmayan velilerin ise programı etkili bir şekilde kullanamadıkları görülmüştür. Velilerin web tabanlı performans değerlendirme programını; etkili kullanmaları halinde çocuklarına daha iyi rehberlik edeceklerinin farkına vardıkları, etkili rehberlik yaptıklarında ise çocuklarının daha başarılı olacaklarına inandıkları sonucuna ulaşılmıştır. İyi rehberlik etmenin çocuklarının başarılarına katkısının olduğu bilincini kazanan velilerin bu süreçte bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin artığı görülmüştür. Veliler; çocuklarının başarılarını web desteği ile öğrenmelerini sağlama ve bu yönde desteklenmeleri, web desteği ile rehberlik edilmekte mutluluk duydukları belirlenmiştir. Bilgisayar okuryazarlık düzeyleri çok düşük olan velilerin, bu tür çalışmalara katkı sağlayamadıkları ve negatif motivasyon oluşturdukları belirlenmiştir.