İnan A.

International OECD Studies Conference on Culture & Humanities, Ankara, Turkey, 19 - 21 March 2020, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2

Abstract

In our country, there have been discourses about the level of religion and God beliefs of young people that have changed in the form of getting away from religion in the last few years. There are also contrary statements. However, it is known that the number of quantitative studies trying to reveal the level of God and religion beliefs of young people is also low. We decided to conduct such a study because we think that a study in the example of high school youth on God and religion belief levels of young people will clarify this subjectwithin the scope of this research. The research was carried out on 103 high school students through the questionnaire form. The questionnaire included statements presented under three headings to describe the level of God and religion belief. These general headings have been determined as; “sending the holy books”, “prophethood” and “understanding about a creative”. 5 of these statements are items for “sending scriptures”, 3 for “prophecy” and 4 for understanding “creative understanding”. It was prepared the choices of the items a 5-point likert as “I definitely agree, I agree, Indecisive, I do not agree, I definitely do not agree”. The survey was carried out in the academic year 2018-2019. The data obtained were analyzed with the statistical program "SPSS 23.0 for Windows". According to the results, beliefs in the form of deism, atheism or agnostism were found to be quite low among high school youth within the scope of this study. However, belief in God, prophethood and belief in religion were found also quite high.

Ülkemizde son birkaç yıldır gençlerin din ve Tanrı inancı düzeylerinin, dinden uzaklaşma şeklinde değiştiğine dair söylemlerin yer aldığı bilinmektedir. Bunun aksi yöndeki söylemler de aynı şekilde mevcuttur. Bununla birlikte, gençlerin Tanrı ve din inancı düzeylerini ortaya koymaya çalışan nicel çalışmaların sayılarının da az olduğu bilinmektedir. Gençlerin Tanrı ve din inancı düzeyleri üzerinde lise gençliği örneğinde bir çalışmanın bu konuya -bu araştırma kapsamında- açıklık getireceğini düşündüğümüz için böyle bir çalışmanın yapılmasına karar verdik. Araştırma, anket formu aracılığıyla toplam 103 lise öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. Anket formunda, Tanrı ve din inancı düzeyini betimlemeye yönelik üç başlık altında sunulan ifadeler yer almıştır. Bu genel başlıklar; “kutsal kitapların gönderilmesi”, “peygamberlik” ve “yaratıcı anlayışı” şeklinde belirlenmiştir. Bu ifadelerin 5 tanesi “kutsal kitapların gönderilmesi”, 3 tanesi “peygamberlik” ve 4 tanesi de “yaratıcı anlayışını” anlamaya yönelik maddelerdir. Maddelerin şıkları; “Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde 5’li likert olarak hazırlanmıştır. Anket, 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik “SPSS 23.0 for Windows” programı ile analize tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre liseli gençler arasında örneklem grubu kapsamında deizm, ateizm veya agnostisizm şeklindeki inançların oldukça düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte Allah inancı, peygamberlik ve dine inanma düzeyleri de oldukça yüksek derecede çıkmıştır.