Hemşirelik Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Empatik Düzey Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre DeğerlendirilmesiEvaluation of Relationship Between Self Esteem and Empatic Level in Nursing Students According to Various Variables.


Creative Commons License

Aktaş M. C., Bulduk B., ÇELİK D., ENSARİOĞLU K.

HEMŞİRELİK BİLİMİ DERGİSİ, vol.1, no.3, pp.21-26, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: HEMŞİRELİK BİLİMİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.21-26
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Background: Self-esteem affects the individual's relationship with others as well as attitude towards himself. The positive evaluations, feedback and empathic approaches of other people towards the individual are determinative in the formation of positive and high self esteem. Objectives: In this study, it is aimed to examine the relationship between self - esteem and empathic level according to various variables in university students. Methods: The sample of the research was composed of 127 nursing students. Study’s data was collected with a personal information form, "Basic Empathy Scale" and “Rosenberg Self-Esteem Scale”. SPSS 20.0 package program was used for evaluating the data. Results: Participants' were 127 nursing (87 (68.5%) female and 40 (31.5%) male) students. Participants' self-esteem scale total score was 29.51 ± 4.49, cognitive empathy subscale score was 30.94 ± 6.54, affective empathy subscale score was 37.29 ± 7.03 and empathy scale total score was 68.23 ± 12.13. Evaluation of scale scores according to gender; There was no significant difference in self-esteem scale according to sex (p> 0.05), But empathy score were significantly different according to sex (p <0.05). There was not found significance differences between self-esteem and empathy (p> 0.05). Conclusion: According to the results of the study, it was observed that the participants had moderate-high self-esteem and empathy. It can be said selfacceptance, self-evaluation and environmental acceptance have an effect on self-esteem. It is thought that nursing education should be supported with methods that improve self-esteem and empathy. 

başkalarıyla ilişkisini de etkilemektedir. Diğer insanların bireye yönelik olumlu değerlendirmeleri, geribildirimleri ve empatik yaklaşımları olumlu ve yüksek benlik yapısının oluşmasında belirleyici olmaktadır.. Amaç: Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde benlik saygısı ve empatik düzey arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde okuyan 127 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verilerinin toplanmasında; sosyodemografik verilerin yer aldığı kişisel bilgi formu, “Temel Empati Ölçeği” ve “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 paket programından yararlanılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza 87 (%68.5) kadın, 40 (%31.5) erkek olmak üzere 127 hemşirelik lisans öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların benlik saygısı ölçeği toplam puanı 29.51±4.49, bilişsel empati alt ölçek puanı 30.94±6.54, duyuşsal empati alt ölçek puanı 37.29±7.03, temel empati ölçeği toplam puanı 68.23±12.13 bulunmuştur. Kadın katılımcıların empati ve alt ölçeklerinden aldıkları puanların erkeklere göre istatistiksel olarak yüksek olduğu saptanmıştır (P<0.05). Benlik saygısı ile empati arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (p>0.05). Sonuç: Çalışma sonucuna göre katılımcıların orta-yüksek düzeyde benlik saygısı ve empati düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Öz-kabul, kendini olumlu değerlendirme ve çevre tarafından kabulün benlik saygısı üzerine etkisi olduğu söylenebilir. Hemşirelik eğitiminin benlik saygısını ve empati düzeyini geliştirici yöntemlerle desteklenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.