Pedagojik alan bilgisi bileşenlerinin incelenmesi: Alan bilgisi, öğretim strateji bilgisi ve öğrenci bilgisi


Gök M. , Tanışlı D.

International Perspectives on New Aspectes of Learning in Teacher Education (IPALTE 2013), Diyarbakır, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2013, ss.81

  • Basıldığı Şehir: Diyarbakır
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.81

Özet

PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİNİN İNCELENMESİ: ALAN BİLGİSİ, ÖĞRETİM STRATEJİ BİLGİSİ VE ÖĞRENCİ BİLGİSİ

 

Mustafa GÖK1             Dilek TANIŞLI2

 

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD

2Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD

 

Özet: Öğretmenlerin sahip olması gereken bilgilerden pedagojik alan bilgisi ilk kez Shulman(1986) tarafından ortaya atılmıştır. Daha sonraları pek çok araştırmacı Pedagojik Alan Bilgisinin (PAB) bileşenlerini açıklamaya çalışmışlardır(Shulman, 1987; Marks,1990; vs.). Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik sistemlerden grup konusu ile ilgili bilgilerini PAB bileşenlerinden alan bilgisi, öğretim strateji bilgisi ve öğrenci bilgisi bağlamında incelemektir. Araştırmanın katılımcıları Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4.sınıfta öğrenim gören 3 öğretmen adayıdır. Araştırmanın yöntemi olarak nitel araştırma benimsenmiştir. Veriler katılımcılarla yapılan klinik görüşmelerin video kamera ile kayıt edilmesi yoluyla toplanmıştır. Toplanan veriler tematik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının öğrenci bilgisine kısmen sahip olduklarını ancak grup konusuyla ilgili alan bilgilerinin yetersiz olduğu ve dolayısıyla alan bilgisinin yetersizliği neticesinde de öğretim stratejisi geliştiremedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının güçlü alan bilgisine sahip olmalarının PAB’ın diğer bileşenlerine olumlu yansımaları olacağı öngörülmektedir.

 

Anahtar Sözcükler: Pedagojik Alan Bilgisi, öğretmen adayları, öğrenci bilgisi, alan bilgisi, öğretim strateji bilgisi.

Kaynakça

Marks, R. (1990). Pedagogical Content Knowledge: from a Mathematical

Case to A Modified Conception. Journal of Teacher Education, 41

 (3), 3-11

Shulman, L.S. (1986). Those Who Understand; Knowledge Growth İn

Teaching,               Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Shulman, L.S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations Of The New

Reform,    Harvard Educational Review. 57 (1), 1-22.