Okul öncesi öğretmenlerinde tükenmişlik üzerine bir çalışma


Akman B., Taşkın N., Çörtü F., Özden Z.

İlköğretim Online, vol.9, no.2, pp.807-815, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: İlköğretim Online
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.807-815
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: No

Abstract

This study intends to find out the exhaustion level of teachers working at preschool education institutions according to the variables of gender, marital status, whether they regard preschool teaching as an appropriate occupation for themselves, the number of schools they worked so far, working hours and the region in which they work. The sample of the study consists of 395 preschool teachers working in various provinces of Turkey. The data collection tools of the study are “Personal Information Form” designed by the researchers and “Maslach Burnout Inventory” developed by Maslach and Jackson (1981). Percentage, frequency, t-test, chi-square and Pearson correlation test were used for the statistical analysis of the data. The study demonstrates that preschool teachers experience varying degrees of burnout in the dimensions of emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal accomplishment based on certain variables.

Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin incelendiği bu araştırmada; öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, öğretmenliği kendileri için uygun bir iş olarak görüp görmeme, şimdiye kadar görev yapılan okul sayısı, çalışma saatleri, görev yapılan bölge değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin değişik illerinde görev yapan 395 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, t-testi, ki-kare ve Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda bazı değişkenlere bağlı olarak, öğretmenlerin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı boyutlarında değişen ağırlıklarla tükenmişlik yaşadıkları bulunmuştur.