STOP-MOTION DESIGN PROCESSES


Akgül R. F.

Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.4, pp.71-87, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

As an artistic discipline, the animation is the manipulation and presentation of non-moving objects in a manner causing movement illusion in the minds of the audience. This presentation takes shape within a sequence that is mounted based on a pre-established scenario by means of using the language of motion Picture screen under the topic "Animation Cinema". Notwithstanding that the researches carried out in this area set forth the direct relation between the development history of animation with the technological developments, electronics, optics, along with the emergence of new technical solutions down the ages, the meaning of this concept following the interaction with different disciplines have undergone changes in time. In this research, the "stop-motion" animation technique is examined, making progress both in the non-animated movie industry and as an independent way of expression. The majority of stop-motion animation, presented to the audience in the last century, has been produced either in a short format or for special effects. Making progress as a cinema discipline, in the beginning, this technique has become one of the significant partners of a creative industry, as a field affecting the design processes of technology in time. The case study analyses of stop-motion animation are included in this study carried out in this literature survey.

Sanatsal bir disiplin olarak animasyon (canlandırma) hareketsiz nesnelerin, izleyicinin zihninde hareket yanılsamasına neden olacak biçimde manipüle edilmesi ve sunulmasıdır. Bu sunum ‘canlandırma sineması’ başlığı altında sinema dilinin kullanılmasıyla önceden belirlenmiş bir senaryoya bağlı olarak kurgulanmış bir dizgede gerçekleşir. Bu alanda yapılan araştırmalar animasyonun gelişim tarihinin, teknolojik gelişmelerle, elektronikle, optikle ve çağlar boyunca yeni teknik çözümlerin ortaya çıkmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu gösterse de yine de bu disiplinin kendi içinde temel doğasını koruduğu bir gerçektir. Animasyon ilk dönemlerinde birtakım deneysel çalışmaların değişimi ve gelişimi ile varlığını sürdürmüşse de farklı disiplinlerle etkileşimi sonucunda bu kavramın işaret ettiği anlamda zaman içerisinde değişime uğramıştır. Araştırmada hem canlı film sektöründe hem de bağımsız bir anlatım biçimi olarak gelişim gösteren ‘stop-motion’ canlandırma tekniği incelenmiştir. Geçtiğimiz yüzyılda yapılmış ve izleyiciye sunulmuş çoğu stop-motion animasyonları ya kısa formatta ya da özel efektler için yapılmıştır. Önceleri sinema disiplini içinde gelişim gösteren bu teknik, zamanla teknolojinin tasarım süreçlerine etkisi ile bir alan olarak yaratıcı bir endüstrinin önemli paydaşlarından biri haline gelmiştir. Literatür taraması ile gerçekleştirilen bu çalışmada stop-motion animasyon örneklerinin analizlerine de yer verilmiştir.