İŞİTME ENGELLİLER OKULUNDA ÇOCUĞU OLAN VELİLERİN EĞİTİM SÜREÇLERİNE KATILIMI İLE İLGİLİ SORUNLARIN BELİRLENMESİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ


Mengi A.

ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Siirt, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2019, cilt.1, no.1, ss.26-29

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Siirt
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.26-29

Özet

Herhangi bir nedenden dolayı işitme veya duyma yetersizliğinden etkilenmiş olan ve tıbbi olarak çeşitli derecelerde işitme tanısı alan bireyler, işitme engelli bireyler olarak tanımlanmaktadır. Bu bireylerin eğitimi özel eğitim hizmetleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bu bireylerin işitme engelliler okullarında eğitim almaları Rehberli Araştırma Merkezleri tarafında yapılan eğitsel tanıya ve özel eğitim hizmetleri komisyonunun yerleştirme kararına bağlıdır. Türkiye’de işitme engellilere yönelik özel eğitim veren işitme engelliler okulları oldukça az sayıdadır. Örneğin, Doğu Anadolu bölgesinde işitme engelliler okulu sadece Elazığ, Erzurum, Malatya ve Van’da bulunmaktadır. Güney Doğu Anadolu bölgesinde ise sadece Diyarbakır ve Gaziantep’te bulunmaktadır. Dolayısıyla çevre illerdeki işitme engelli bireyler yatılı olarak bu okullara yerleştirilmektedir. Şüphesiz ki eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğretmen, öğrenci ve veli eğitimin üç önemli saç ayağını oluşturmaktadır. İşitme engelliler okullarında eğitim-öğretim sürecinin başarıyla sonuçlanması için her üç paydaşın da sürece aktif katılımı son derece önemlidir. Bu araştırma da İşitme engelliler okullarında çocuğu olan velilerin eğitim süreçlerine katılımı ile ilgili karşılaşılan sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Van il merkezinde İlkokul-Ortaokul ve Lise düzeyinde işitme engellilere yönelik eğitim veren iki okulda saha araştırması yapılmıştır. Araştırmada işitme engelliler okulunda velilerin eğitim-öğretim süreçlerine katılım durumlarının ne olduğu sorgulanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden hareketle durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanılmıştır. Veriler, kategorik olarak betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırmada, İşitme engelliler okullarında çocuğu olan velilerin eğitim süreçlerinde okul-aile birliği toplantılarına, öğretmen-veli görüşmelerine ve okul-veli toplantılarına katılımına ilişki sorunları belirleyen bulgular elde edilmiştir. Çünkü her iki okul da Van’daki işitme engelli öğrenci velileri dışında, Hakkâri, Bitlis, Muş ve Ağrı gibi çevre illerde de öğrenci velilerinin olması, velilerin eğitim-öğretim süreçlerine katılımını önemli oranda sınırlanmakta ve beraberinde çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu bulgular ışığında Van’daki işitme engelliler okullarında çocuğu olan velilerin eğitim süreçlerine katılımıyla ilgili önemli sonuçlara ulaşılmış ve çözüme dair önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İşitme Engelliler, Veliler, Eğitim Süreçlerine Katılım, Sorunların Belirlenmesi