Öğrencilerin Anatomi Dersine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği


Creative Commons License

Buru E., Korkmaz Öner F. S. , Koyun N., Layık M. E. , Korkmaz D., Keskin S.

Tıp Fakültesi Klinikleri, vol.4, no.3, pp.143-155, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17932/iau.tfk.2018.008/tfk_v04i3005
  • Journal Name: Tıp Fakültesi Klinikleri
  • Page Numbers: pp.143-155

Abstract

Objective: The aim of this study is to evaluate the attitudes of Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine students towards the Anatomy course. Material and Methods: In accordance with the purpose of the study, ‘Anatomy Attitude Scale’ included 24 questions (items) was applied to 351 participants (students) via online. In this scale; there are 24 questions with 5-point Likert type. The scaling is as follows: ‘Always: 1’, ‘Frequently: 2’, ‘Sometimes: 3’, Rarely: 4, ‘Never: 5’. For the questions or items, descriptive statistics were computed and Multiple correspondence analysis was performed to determine the relationships among the questions. Results: Based on the answers given by the students to the questions in total, it is observed that their interest in Anatomy course and their attitudes towards Anatomy education; 1.4% are at low level, 38.2% at medium level and 60.4% at high level. The mean score of “Anatomy Attitude Scale” was found 92.07±14.43. Conclusion: As a result of the study, it was determined that face-to-face education with traditional materials such as models, cadavers and bones in anatomy education was appropriate, however, new technological education forms could be beneficial and attractive. In addition, it would be better to give one-to-one practical education for profession of medicine and especially for surgical branches to be selected in the future. Keywords: Anatomy, Cadaver, Medical education, Attitude scale 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin anatomi dersi ile ilgili tutumlarının değerlendirmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın amacına uygun olarak 24 soru içeren ‘Anatomi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği’, 351 öğrenciye çevrimiçi (online) olarak uygulanmıştır. Ölçekte; ‘Hiçbir Zaman’, ‘Nadiren’, ‘Bazen’, ‘Sık sık’ ve ‘Her zaman’ seçeneklerini içeren 5’li likert tipinde sorular yer almıştır. Her zaman: 1’, ‘Sık sık: 2’, ‘Bazen: 3’, ‘Nadiren: 4’, ‘Hiçbir zaman: 5’ olarak derecelendirilmiştir. Maddelere ilişkin tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış ve maddeler arası ilişkiyi belirlemek üzere çoklu uyum analizi yapılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin sorulara toplamda verdikleri cevaplar baz alınarak anatomi dersine ilgilerinin ve anatomi eğitimine karşı tutumlarının; %1.4’ünün düşük düzeyde %38.2’sinin orta düzeyde ve %60.4’ünün ise yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. ‘Anatomi Tutum Ölçeği’ puan ortalaması ise 92.07±14.43 olarak bulunmuştur. Sonuç: Anatomi eğitiminde geleneksel materyallerle (maket, kadavra, kemik vb.) yüz yüze eğitimin uygun olacağı, ancak yeni teknolojik eğitim şekillerinin de göz ardı edilemeyeceği, ayrıca anatomi eğitiminin, hekimlik mesleği ve özellikle ileride seçilebilecek cerrahi branşlar açısından birebir uygulamalı şekliyle verilmesinin daha iyi olacağı gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Anatomi, Kadavra, Tıp eğitimi, Tutum ölçeği