PLACE AND IMPORTANCE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY


Creative Commons License

Yeler S. T., Yeler O., Karakoyun N., Önal G.

IVSS 2018 INTERNATIONAL VOCATIONAL SCIENCE SYMPOSIUM, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2018, vol.1, no.1, pp.351

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.351
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Personal protective equipment (PPE); equipment or materials designed or manufactured in accordance with this standard for the protection of

the health and safety of employees in situations where the hazards in the working environment can not be removed or can not be totally

removed by technical measures to protect employees or by work organization and working method ; use constitutes the final phase of health

and safety protection practices. Our limb most damaged in civic work accident in Turkey, 34% up, 15% of cars, 15% of head and 8%, our eyes

are damaged, so briefly that can be prevented with the use of 72 required PPE for every 100 accidents or are accidents can be reduced

violence. The choice of PPE is very important. In particular, the PPE received must be a CE Certificate. The uses of PPE are divided into two. The

first aim is to prevent occupational accidents and the second purpose is to prevent occupational diseases. The PPEs used to prevent

occupational accidents are helmet, steel-tipped work shoes, glasses and safety belts. Headphones and masks are the PPEs used to prevent

occupational diseases. The purpose of this work is to raise awareness of the importance of personal protective equipment to occupational

health and safety. Observations were made on field work on personal protective equipment of 2 different private sector companies.

Unfortunately, the culture of using PPE is not developed in the observations, the workers are avoiding the use of PPE by producing different

utensils, I can not work comfortably with my safety belt, I am using headgear, ear muffs, glasses are steamy and I am using PPE. These

enterprises are not replaced with new ones by making restrictions, this practice should not be done because it will cause job accidents.

Keywords: Vocational School, Safety Culture, Chemistry and Laboratory Technology Program, Occupational Health and Safety

Sayfa

Kişisel koruyucu donanım (KKD); çalışma ortamındaki tehlikelerin, çalışanları korumayı sağlayacak teknik tedbirlerle veya iş organizasyonu ve

çalışma metodu ile ortadan kaldırılamadığı veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması

amacıyla, çalışan tarafından giyilen, takılan, bu maksada uygun olarak tasarımı yapılmış tüm cihaz, alet veya malzemeler olup; kullanımı,

sağlık ve güvenlik koruma uygulamalarının son evresini oluşturur. Türkiye’de yaşanılan iş kazalarında en çok zarar gören uzuvlarımız %34

ayak, % 15 el, %15 kafa ve % 8 gözlerimiz zarar görmektedir, yani kısaca her 100 kazadan 72’si gerekli KKD kullanımı ile önlenebilecek ya da

şiddeti azaltılabilecek kazalardır. KKD seçimi çok önemlidir. Özellikle alınan KKD’lerin CE Belgesi olması gerekmektedir. KKD kullanım amaçları

ikiye ayrılmaktadır. Birinci amaç iş kazalarının önlenmesi, ikinci amaç ise meslek hastalıklarının önlenmesi içindir. İş kazalarının önlenmesi için

kullanılan KKD’ler Baret, Çelik uçlu iş ayakkabısı, gözlük ve Emniyet kemeridir. Meslek hastalıklarının önlenmesi için kullanılan KKD’ler ise

Kulaklık ve maskelerdir. Bu çalışmanın amacı, kişisel koruyucu donanımın iş sağlığı ve güvenliğindeki yeri ve önemine yönelik farkındalık

yaratmaktır. 2 farklı özel sektör firmasının kişisel koruyucu donanım konusunda saha çalışmaları yapılarak gözlemlerde bulunuldu. Yapılan

gözlemlerde maalesef KKD kullanma kültürü halen gelişmemiştir, çalışanlar değişik bahaneler üreterek KKD kullanımından kaçınmaktadır,

emniyet kemeri ile rahat çalışamıyorum, baret baş ağrısı yapıyor, kulaklık mantar yapıyor, gözlük buhar yapıyor ve maskeyle daralıyorum gibi

nedenlerle KKD kullanımından kaçınmaktadırlar. Bu işletmelerde sınırlamalar yapılarak KKD’ler yenisi ile değiştirilmemektedir, bu uygulama iş

kazalarına neden olacağı için yapılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Güvenlik kültürü, Kimya ve Laboratuvar Teknolojisi Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği