THE EFFECT of PROGRESSİVE RELAXATİON EXERCİSES on FATİGUE LEVELS of PATİENTS: A SYSTEMATİC REVİEW


Nas İ.

GÖBEKLİTEPE International Journal Of Medical Sciences , vol.5, no.7, pp.215-228, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yorgunluk, bireyin fonksiyonlarını ve normal kapasitesini kullanmasına engel olan, tüm bedenini etkileyen, yaşam kalitesini bozan ve özellikle kronik hastalığa sahip bireylerde önemli şikâyet konusu olan bir semptomdur. Yorgunluk yönetiminde hemşirelik girişimleri aktivite toleransının ve dayanıklılığın artırılmasına ve enerjinin korunmasına temellenmiştir. Progresif gevşeme egzersizleri yorgunluğun azaltılmasında yararlı olabilen tamamlayıcı terapiler arasındadır. Bu sistematik derlemede progresif gevşeme egzersizlerinin hastaların yorgunluk düzeyleri üzerine etkisinin araştırıldığı makaleler değerlendirilmiştir. Makalelere COCHRANE, EBSCO Host, MEDLINE, PUBMED, SCIENCE DIRECT, WEB OF SCIENCE, ULAKBİM veri tabanları ve GOOGLE AKADEMİK arama motoru taranarak ulaşılmıştır. Değerlendirmeye Ocak 2000-Aralık 2021 tarihleri arasında Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanmış, deneysel/yarı deneysel, randomize/randomize olmayan kontrol gruplu 24 araştırma makalesi alınmıştır. Değerlendirmeye alınan makalelerde çalışma gruplarının daha çok kanser, hemodiyaliz, kalp, multipl skleroz, tip II diyabet, romatoit artrit, fibromiyalji, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi kronik hastalığı olan bireylerden oluştuğu tespit edilmiştir. Araştırmaya alınan tüm makalelerde progresif gevşeme egzersizlerinin yorgunluğu azalttığı bulunmuştur.  Bu sistematik derleme progresif gevşeme egzersizlerinin rutin hemşirelik bakımına ve hemşirelik eğitimine entegrasyonunu destekler niteliktedir.