Bursa-Gemlik Ekolojik Koşullarında Farklı Fosfor Dozlarının Azkan Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşidinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi.


Creative Commons License

KULAÇ O., Bildirici N.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.23, no.3, pp.697-704, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, four different phosphorus doses (0-4-6-8 kg da-1 P2O5) were applied to Azkan chickpea varietie grown in Bursa-Gemlik ecological conditions in 2014 and 2015 to determine the effect on yield and yield component conducted. The experiment was designed as randomized block design with four replications. According to the results of the variance analysis of the data obtained in the research, phosphorus doses had a significant effect on plant height, number of branches per plant, number of pods per plant and grain yield in both years. The average yield of grain yields varied between 156.9-202.5 kg da-1 in 2014 and 159.4-197.4 kg da-1 in 2015. When results of the experiment were examined in terms of phosphorus doses; The highest grain yield in both years 197.4-202.5 kg da-1 and 6 kg da-1 phosphorus(P2O5) doses were obtained respectively. Increases in phosphorus doses led to an increase in yield to a certain point.

Bu araştırma 2014 ve 2015 yıllarında Bursa–Gemlik ekolojik koşullarında birinci ürün olarak yetiştirilen Azkan nohut (Cicer arietinum L.) çeşidine farklı dört fosfor dozu (0-4-6-8 kg da-1 P2O5) uygulanarak verim ve verim öğelerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları desenine göre dört tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada elde edilen verilerin varyans analiz sonuçları dikkate alındığında fosfor dozlarına bağlı olarak iki yıl için bitkide boy, dal sayısı, bitkide bakla sayısı ve dekara tane verimini önemli ölçüde etkilediği belirlenmiştir. Yapılan uygulamalarla tane verimi ortalamaları 2014 yılında 156.9-202.5 kg da-1, 2015 yılında ise 159.4-197.4 kg da-1 arasında değişmiştir. Fosfor dozları açısından deneme sonuçları incelendiğinde; iki yıl için en yüksek tane verimi sırasıyla 197.4-202.5 kg da-1 ve 6 kg da-1 fosfor(P2O5) dozu uygulanan parsellerden elde edilmiştir. Artan fosfor dozlarının bir noktaya kadar verimde pozitif yönlü bir artışa neden olduğu görülmüştür.