Üniversite Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterlilik ve Yaşam Kalitelerinin Fiziksel Aktivite Yapma Durumlarına Göre İncelenmesi*


Creative Commons License

Coşkun Özyol F., Muhamed Hamad Amin B.

Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.21-29, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisans öğrencilerinin akademik öz-yeterlik ve üniversite yaşam kalitesine ilişkin algılarını ve bu algıların cinsiyet ve fiziksel aktivite yapma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Çalışmaya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde eğitim gören ve yaşları 18 ile 29 arasında değişen 2185 kadın ve 2493 erkek olmak üzere toplam 4678 öğrenci katılmıştır. Kullanılan veri toplama araçları Kişisel Bilgi Formu, Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Akademik ÖzYeterlik Ölçeği’dir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler ve Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Araştırma bulguları katılımcıların akademik öz-yeterlik puan ortalamalarının cinsiyete göre farklılaştığını (p<.01), erkek öğrencilerin akademik öz-yeterlik puanlarının kadın öğrencilerden yüksek olduğunu ve erkek öğrencilerin üniversite yaşamlarını daha kaliteli algıladıklarını ortaya koymuştur (p<.01). Ancak araştırmada, öğrencilerinin akademik öz-yeterlik ve üniversite yaşam kalitesi puanlarının fiziksel aktivite yapma durumuna göre farklılaşmadığı sonucu elde edilmiştir (p>.05). Sonuç olarak; üniversite öğrencilerinin üniversite yaşam kalitesi puanları ile akademik öz-yeterlik puanlarının cinsiyete göre farklılaştığı, ancak akademik öz-yeterlik ve üniversite yaşam kalitesi algılarının fiziksel aktivite yapma durumuna göre farklılaşmadığı görülmüştür.