Misyonerliğin Ticari Penceresi The American Missionary:Reklamlar


Creative Commons License

Coşkun N.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.51, pp.351-374, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

z Misyoner kurumları dünyanın farklı coğr a fya l a rında ç a lışırken hem kendi faaliyetlerini tanımlamak hem de ayni-nakdi destek toplayabilmek için farklı yayın organlarından faydalanmışlardır. Bu yayınlardan biri The American Missionary dergisidir.1800'lü y ıll a rın s o n l a rın d a Ame rik a Birl e şi k Devletleri'nde Amerikan Misyoner Kurumu'nun (American Missionary Society) yayın organı olan Amerikan Misyonerliği Dergisi (The American Missionary) aylık olarak basılmıştır. Yıllık abonelik bedeli 50 cents olan derginin yönetim adresi Rooms, 56 Reade Street New York'tur. Yayın heyetinde bulunan şahıslar Kalvinist Congregational Church üyesidir ve bu kilisenin nihai amacı tüm dünyada Protestanlık düşüncesini baskın ve etkili kılmaktır. The American Missionary tüm dünyadan Protestan misyonerliği amacıyla toplanan bağışların düzenli olarak yayınlandığı bir periyodiktir ancak yayın masraflarına katkı amacıyla reklam alınmıştır. Ayrıca dünyanın farklı yerlerinde bulunan misyonerlerin ve hedef kitlelerinin ihtiyaç duyabileceği tüm yaşamsal ürünlerin tanıtımının yapılarak, bu şekilde A.B.D. kökenli ürünlerin pazarlanması da amaçlanmıştır. Bu çalışmada 1875-1891 seneleri arasında dergide basılan reklamlar detaylı olarak incelenecek ve misyonerlik faaliyetlerinin sadece din yayma davranışı olmadığı, aynı zamanda ticari kaygıların da söz konusu olduğu ortaya k o n u l a c a k t ı r. A m e r i k a n P r o t e st a n msyonerliğinin basit bir din yayma davranışı olmadığının ortaya konulması amacıylA...