Sigara İçen ve İçmeyen Bireylerin Sabit Ortodontik Tedavileri Sırasındaki İnterlökin-1ß ve Prostaglandin E2 Seviyelerinin Karşılaştırılması


Alkan Ö., Kaya Y., Ayhan Alkan E., Alpaslan Yaylı N. Z., Keskin S.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.43, no.3, pp.115-121, 2016 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.115-121
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The present study aimed to compare prostaglandin E2 (PGE2) and interleukin-1ß (IL-

1ß) levels, which are the indicators of bone resorption and found in the gingival crevicular

fluid (GCF), between smokers and nonsmokers who were under fixed orthodontic treatment.

Material-Method: A total of 30 subjects (15 smokers (mean age: 21,07 ± 5,934 years) and

15 nonsmokers (mean age: 18,53 ± 3,662 years)), who had different types of dental

malocclusion and applied to the Yüzüncü Yıl University Faculty of Dentistry, Department of

Orthodontics for treatment, were enrolled in the study. The periodontal status of individuals

was evaluated by plaque index, gingival index, bleeding on probing and probing depth of the

periodontal pocket measurements using a periodontal probe. After placing orthodontic

brackets, leveling stage was completed using 0.12, 0.14 and 0.16 Ni-ti arch wires. In the stage

where 16x22 steel arch wires have been used, GCF samples were collected from the distal

aspects of maxillar incisors using periopaper. IL-1β and PGE2 levels in GCF were analyzed

by ELISA method.

Results: It was determined that gingival index and bleeding on probing parameters were

lower but pocket depth was higher in smokers as compared to nonsmokers. The difference

between the groups was statistically not significant. Total and concentration levels of IL-1ß

and PGE2 were higher in smokers versus nonsmokers. However, the difference between the

groups was not found statistically significant.

Conclusion: The results of the study revealed no statistically significant difference between

smokers and nonsmokers in terms of GCF cytokine levels during orthodontic treatment.

Further studies that investigate GCF cytokine levels during orthodontic treatment performed

with different forces in larger series are required.

Amaç: Bu araştırmada sigara içen ve içmeyen sabit ortodontik tedavi gören bireylerin dişeti

oluğu sıvısındaki (DOS) kemik rezorpsiyonunu gösteren belirteçlerden prostaglandin E2

(PGE2) ve interlökin-1ß (IL-1ß) seviyelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Materyal-Metod: Araştırmaya Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti

Anabilim Dalı’na tedavi amacıyla başvuran farklı dişsel maloklüzyona sahip sigara içen 15

(yaş ortalaması: 21,07 ± 5,934 yıl) ve sigara içmeyen 15 (yaş ortalaması: 18,53 ± 3,662 yıl)

olmak üzere toplam 30 birey dahil edilmiştir. Bireylerin periodontal durumları periodontal

sondla plak indeks, gingival indeks, sondlamada kanama ve cep derinliği .l.ümleri yapılarak

değerlendirilmiştir. Ortodontik braket uygulamasını takiben 0.12, 0.14 ve 0.16 Ni-ti ark telleri

ile seviyeleme aşaması tamamlanmıştır. 16x22 çelik ark tellerinin kullanıldığı aşamada DOS

örnekleri üst keser dişlerin distal bölgelerinden periopaper kullanılarak toplanmıştır.

DOS’daki IL-1β ve PGE2 seviyelerinin incelenmesinde ise ELISA yönteminden

faydalanılmıştır.

Bulgular: Sigara içen bireylerdeki gingival indeks ve sondlamada kanama parametrelerinin

içmeyenlere göre daha düşük, cep derinliği’nin ise daha yüksek olduğu saptanmıştır. Her iki

grup arasındaki farkın istatistik olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. IL-1ß total ve

konsantrasyon, PGE2 total ve konsantrasyon seviyelerinin sigara içen bireylerde içmeyen

bireylere oranla daha fazla olduğu g.rülmüştür. Ancak iki grup arasındaki fark istatistik

olarak anlamlı bulunmamıştır.

3

Sonuçlar: Araştırmanın sonuçlarına göre sigara içen ve içmeyen gruplar arasında ortodontik

tedavi sırasındaki DOS sitokin seviyelerinde istatistik olarak anlamlı bir fark çıkmamıştır.

Konu ile ilgili daha fazla sayıda bireyi kapsayan ve farklı kuvvetlerin uygulandığı ortodontik

tedavi aşamalarındaki DOS sitokin seviyelerinin incelendiği gelecek çalışmalara ihtiyaç

olduğu düşünülmektedir.