Teknoloji Destekli Dijital Araçlarla Ders Anlatımı (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği)


İnan M., Kına E., Biçek E.

2nd International Vocational Science Symposium(IVSS 2018), Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.190

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.190
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: Increasing the quality and effectiveness in teaching, time lost during research and teaching, increased interest in the lesson, the way the contents are presented in different forms, the creation of a flexible teaching environment and the ability to adapt to this changing digital world. Method: Descriptive statistical methods and techniques have been used in the analysis of sub-problems in the research. SPSS 22.00 program was used in the analysis of the data obtained from the questionnaires. As a data collection tool, an observation form prepared in accordance with Flanders' Class Interaction Analysis was used. The sample of the research is composed of first and second-year students who study at Vocational Schools of Van Yüzüncü Yıl University.A total of 150 computer technology and programming students, 23 girls and 127 boys Attention has been paid to observing the various classes as much as possible, with the working group dentified. To this end, we have created a working group of students who take courses in programming fundamentals, web design, network fundamentals, internet programming and database courses.Within the scope of the study, observation was made during the 2 hours of class in 24 different classes in 2017 - 2018 academic year. On observation, the computer laboratory was accepted as a classroom environment. The use of computers, mobile phones, projection devices in lessons and participation in the lessons given by the students have been measured. Results: The most challenging part of a teacher's teaching process is how to tell the lesson more efficiently. It is a well-known fact that today's young people are very bored while listening to teachers, often not listening to straight speech, and want to be more active during class. Naturally, it will not be easy for our teachers to end this straight narrative at one point and move to a fully technology-focused education model. But the fact that we shape it in the educational methods we use in the changing global world is indisputable fact. It is thought that students will be able to focus their attention on the topic they are listening to by using digital tools in a fun way.

Amaç: Öğretimde kalite ve etkinliğin artırılması, araştırma ve öğretim sırasında yaşanan zaman kayıpları, derse olan ilginin artırılması, içeriğin farklı biçimlerde sunulma şekli, esnek bir öğretim ortamının yaratılması ve değişen bu dijital dünyaya ayak uydurabilme gibi yararlar amaçlanmaktadır. Yöntem: Araştırmada yer alan alt problemlerin çözümlenmesinde betimsel istatistik yöntem ve tekniklerinden yararlanılmıştır. Gözlemlerden elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.00 programı kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Flanders’in Sınıf Etkileşim Analizi’ne uygun olarak hazırlanan gözlem formu kullanıldı. Araştırmanın örneklemini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokullarında okuyan birinci ve ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 23 kız ve 127 erkek olmak üzere , toplam 150 bilgisayar teknolojisi ve programlama öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde mümkün olduğunca çeşitli derslerde gözlem yapılmasına dikkat edilmiştir. Bu amaçla programlama temelleri, web tasarımı, ağ temelleri, internet programlama ve veri tabanı derslerini alan öğrenciler çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma kapsamında 2017 - 2018 öğretim yılında 24 farklı sınıfta 2’şer ders saati süresince gözlem yapılmıştır. Gözlemde bilgisayar laboratuar ortamıda sınıf olarak kabul edilmiştir. Bilgisayarların, mobil telefonların, projeksiyon cihazlarının derslerde kullanılması ve öğrencilerin verdikleri derse katılım, dersi anlama tepkileri ölçülmüştür. Sonuç: Bir öğretim elemanının derslerin işlenmesi sırasında en çok zorlandığı kısım dersin daha verimli olarak nasıl anlatılacağıdır. Günümüz gençlerinin ders sıralarında öğretmenleri dinlerken çok sıkıldıkları, çoğu zaman düz anlatımı dinlemedikleri ve ders esnasında daha aktif olmak istedikleri bilinen bir gerçektir. Doğal olarak öğretmenlerimizin bu düz anlatımı bir anda sonlandırıp tamamen teknoloji odaklı bir eğitim modeline geçmesi de kolay olmayacaktır. Ancak değişen küresel dünyada kullandığımız eğitim metotlarında şekillendirmemiz gerçeği su götürmez bir gerçektir. Ders anlatımımızı eğlenceli bir şekilde dijital araçlarla şekillendirerek öğrencilerin azami dikkat sürelerini dinledikleri konuya odaklandıracağı düşünülmektedir.