Opinions on Fine Arts Faculties’ Ceramic Department Curricula in the Context of Ceramic Industry Expectations


Creative Commons License

Pek E., Katırancı M.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.1522-1561, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The study aims to examine whether the expectations of the ceramics industry are subjected in the content of the curricula followed by fine arts faculties of universities in Turkey. For this purpose, the phenomenology design, which is a qualitative research approach (phenomenology), was used in the study. Data were collected with a semi-structured interview form developed by the researchers. Among the purposive sampling types, interviews were conducted with 12 faculty members, 16 students and 15 factory design unit employees, who were determined by the "typical case sampling method". The data obtained from the research were analyzed by descriptive analysis and content analysis. While the faculty members revealed that their students are qualified to take charge as designers in the ceramics industry, thanks to the training programs implemented, sector representatives did not find the training programs sufficient. All industry representatives responded positively, students mostly positively, and faculty members negatively responded to the in-service training needs of students who will work in the ceramics industry. By associating the changes to be made in the training programs with the industrial design course contents, the sector representatives emphasized the use of technology in the production process and demanded changes in the programs accordingly.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde uygulanan eğitim programlarını seramik sektörünü beklentileri bağlamında incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, nitel araştırma yaklaşımı olan olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veri toplamak amacıyla 12 öğretim üyesi, 16 öğrenci ve 15 fabrika tasarım birimi çalışanı ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Öğretim üyeleri uygulanan eğitim programları sayesinde, öğrencilerinin seramik sektöründe tasarımcı olarak görev alma yeterliğinde olduğunu ortaya koyarken, sektör temsilcileri eğitim programlarını yeterli bulmamışlardır. Seramik sektöründe çalışacak öğrencilerin hizmet içi eğitim gereksinimlerine sektör temsilcilerinin tümü olumlu, öğrenciler çoğunlukla olumlu, öğretim üyeleri ise olumsuz yanıt vermişlerdir. Sektör temsilcileri eğitim programlarında yapılacak değişiklikleri, endüstriyel tasarım ders içerikleri ile bağdaştırarak, özellikle üretim sürecindeki teknoloji kullanımına vurgu yapmış, programlarda bu doğrultuda değişiklikler yapılmasını talep etmişlerdir.