Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının Uyku Kalitesi ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi


Burak B., Layık M. E.

3.Harran Aile Hekimliği Günleri Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 September - 01 October 2022, pp.284-285

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Şanlıurfa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.284-285
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Son yıllarda yaşadığımız teknolojik atılımlar akıllı telefonları kullanımları kolay olmaları, küçük ve rahat taşınabilir olmaları nedeniyle ön plana çıkarmıştır. Günümüzde akıllı telefonlar sadece iletişim için değil birçok alanda kullanılmakta fakat yanlış kullanımında birçok sorun da ortaya çıkarabilmektedir. Bağımlılık yapıcı etkisinin bulunduğu, uyku kalitesi ve akademik başarıyı da etkilediği gösterilmiştir. Bizde bu çalışmamızda akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesi ve akademik başarı üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılında eğitim gören 484 öğrencinin gönüllü olarak katıldığı kesitsel tipte olan bir anket çalışmasıdır. Anket 21 sorudan oluşmaktadır (5; sosyo–demografik form, 6; Richard Campbell Uyku Ölçeği (RCUÖ) ve 10; Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği–Kısa Formundan (ATBÖ–KF)). Sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; Ortalama, Standart Sapma olarak ifade edilirken, Kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Gruplar ile Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede ise Ki-kare testi yapılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmamıza katılanların %55’i erkek; %45’i kadın, yaş ortalaması 21,9 (±2,23)’dur. Öğrencilerin akademik başarı puanı ortalaması 71,33 (±7,96), RCUÖ puanı ortalaması 65,18 (±21,67) ve ATBÖ- KF puanı ortalaması 30,64 (±10,51) olarak bulunmuştur. RCUÖ ortalama puanlarında öğrenci evinde kalanların puanı yurtta ve ailesinin yanında kalanlara göre yüksektir. ATBÖ – KF ortalama puanlarında aile yanında kalanların puan ortalaması yurt ve öğrenci evinde kalanlara göre yüksektir. Akıllı telefon bağımlılık durumu değerlendirildiğinde; bağımlı olmayanlar %55,2 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamızda akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini ve akademik başarıyı olumsuz yönde etkilediği gösterilmiştir. Katılımcıların akıllı telefon bağımlılık durumları cinsiyet ve sınıf değişkenleri tarafından etkilenmemişken, ikamet yeri değişkeni tarafından etkilemiştir.

Telefon bağımlılığı kriterleri DSM’nin bir sonraki baskısına “Davranışsal bağımlılıklar” bölümüne tanı olarak eklenebilir. Akıllı telefonların hayatı kolaylaştırıcı etkilerinin olmasıyla beraber kullanıcıyı olumsuz yönde etkileyecek yönlerinin de olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: akıllı telefon, akıllı telefon bağımlılığı, uyku kalitesi, akademik başarı