Türkiye'nin Son Dönemdeki Dış Ticaretinin Yönü - Afrika İle İlişkileri Ve Afrikalı Gözüyle Türkiye Turkey's Relevance With the Foreign Trade of the Last Period - Relations With Africa and African Perspective Turkey


YERGİN H.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal Of Social Sciences Institute, no.38, pp.365-380, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The African continent has an important place. Turkey's foreign policy towards Africa is one of the latest developments in Turkish foreign policy. Although today Turkey's relationship with Africa as a whole is less desirable than it deserves, there is a general tendency and a strong feeling for the necessity of forming all the possibilities for interaction with Turkey and Africa as a whole. African countries have improved in all aspects of human development, including education, health and income. Despite these improvements, human development levels remain low compared to other countries. Gender inequality and high levels of discrimination in social organizations and practices undermine progress towards better human development outcomes. Therefore, new policies and investments are needed to accelerate and sustain these gains. Turkey is a country that is aware of such problems. It was also explained to the African Development Bank, which will see great progress in African economies economically in the next half century. It is also stated that the middle class will be strengthened and social life will develop positively. To tell the presenters who will have a brighter future of today's continent in the direction of current developments. Turkey, aware of these developments, realized many things in this sense. Especially this awareness led Turkey to revert to Africa in 98. Turkey's pursuit of an economic, cultural and human-oriented policy towards Africa has improved relations between Turkey and Africa, which want to establish a basis for mutual respect. Mutual benefit aimed at a multidimensional politics with Turkey's win-win policy, which acted with intelligence. The current relations between the two countries have been a revolutionary trade. Especially Turkey from 2002 until today. He appealed to the multifaceted elements to further develop and advance his African orientation. The promotion of humanitarian and development assistance and the promotion of trade were the main pillars of these multifaceted elements. On the other hand, Turkish civil society established a new image of Africa both in developing relations with Africa and also in Turkey. These serious changes in Turkish foreign policy have now become a part of Africa for Turkey, a region that does not become a more important continent. In this study, he emphasizes on which level he is showing his foreign relations, if he is not eternal, from the perspective of Africa in Turkish foreign policy. The relationship between Turkey and Africa will be addressed on further development-based measures, and policies and recommendations to guide relations between the two countries will be included. In addition, this study will show that Turkey also belongs to an interest and connection in Europe. Keywords: Afrika, dış ticaret, dış politika 

Öz Türk dış politikası açısından Afrika önemli bir yere sahiptir. Türkiye'nin Afrika'ya yönelik dış politikası, Türk dış politikasında en yeni gelişmelerden biridir. Günümüzde Türkiye'nin Afrika'yla olan ilişkilerinin bir bütün olarak arzu edilenden daha az olmasına rağmen, mümkün olan tüm alanlarda Türkiye ve Afrika ile olan etkileşimi teşvik etmenin gerekliliği konusunda genel bir eğilim ve güçlü bir his vardır. Hazar (2000) Afrika ülkeleri, beşeri gelişiminin her boyutunda, eğitim, sağlık ve gelir gibi birçok alanda ilerleme gösterdi. Bu ilerlemelere rağmen, insan gelişimi seviyeleri başka ülkeler ile kıyasla düşük kalmaktadır. Toplumsal kurumlardaki ve uygulamalardaki cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığın yüksek seviyeleri, daha iyi insan gelişimi sonuçlarına yönelik ilerlemeyi baltalamaktadır. Dolayısıyla, bu kazanımları hızlandırmak ve sürdürmek için yeni politikalar ve yatırımlar gerekmektedir. (African Economic Outlook 2015)Türkiye bu gibi problemlerin bilincinde olan bir ülkedir. Öte yandan gelecek yarım asırda iktisadi anlamda Afrika ülkelerinde büyük bir ilerleme görüleceği Afrika Kalkınma Bankası verilerince ifade edildi. Ayrıca kıtadaki orta sınıfın güçleneceği, sosyal hayatın olumlu yönde gelişeceği de belirtildi. Mevcut gelişmeler doğrultusunda Afrika kıtasının bugününden daha parlak bir geleceğe sahip olacağını söylemek mümkündür. Bu gibi gelişmeler Afrika ile ilişkileri Osmanlı dönemine dayanan Türkiye’nin, bir Osmanlı rüyası olan Afrika’ya egemen olma yolunda emin adımlar atmasına neden oldu ve Türkler Afrika'da ticaret ve nüfuz için yeni hırslara sahip oldu. (www.economist.com/node/15772860; access; 15.11.2017) Böylelikle Türkiye 1998 yılında Afrika’ya tekrar yöneldi. Türkiye’nin Afrika’ya yönelik ekonomik, kültürel ve insani boyutta bir politika izlemesi, karşılıklı saygı temelini oluşturmak isteyen Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkileri geliştirdi. Karşılıklı fayda biliciyle hareket eden Türkiye kazan-kazan politikası ile çok boyutlu bir politikayı hedefledi. İki ülke arasındaki mevcut İlişkilerde devrim niteliğinde dönüşümler gerçekleşti. Bilhassa, 2002 yılından günümüze kadar Türkiye Afrika'ya açılımını daha da geliştirmek ve ilerletmek adına çok yönlü unsurlara başvurdu. İnsani ve kalkınma yardımların arttırılmasına, ticaretin geliştirilmesine yönelik cömert adımların atılması bu çok yönlü unsurların ana dayanak noktasını oluşturdu. Türk dış politikasındaki bu ciddi değişmeler sayesinde artık Türkiye için Afrika, daha önemli bir kıta haline gelerek ihmal edilemeyen bölgeler arasında yer aldı. Türk dış politikasının bu yeni Afrika yönelimini diğerlerinden farklı ve eşsiz kılan boyut, Türk toplumunda yeni ve birleşmiş bir Afrika imajı oluşturmayı ve yukarıda belirtilen iki Afrika algısını aşmayı amaçlıyor olmasıdır. Özkan (2002) Bu çalışmada, Türk dış politikasında Afrika perspektifinden bakılarak Türkiye’nin son dönemdeki dış ticaretinin ne yönde olduğunu, Afrika ile ilişkilerin hangi seviyede seyir gösterdiğini vurgulanacaktır. Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik önlemlere değinecek ve iki ülke arasındaki ilişkilere yol gösterici olacak politika ve önerilere de yer verilecektir. Ayrıca bu çalışma Afrika kıtasının farklı bölgelerinde yer alan ülkelerde Türkiye’ye dönük Afrikalı halkların algısına da yer vererek Türkiye’nin Afrika'da daima bir ilgi ve bağlantıya sahip olduğunu da gösterecektir.