KOLLUK KUVVETLERİNDE ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ HAZIRLANIRKEN UYGULANACAK DETAYLI RİSK ANALİZLERİNİN ÖNEMİ


Creative Commons License

Durmuş A.

8. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 1 - 02 October 2022, pp.8-9

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.8-9
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre acil durum; çalışma ortamında vuku bulan, insan veya doğa kaynaklı hadiselerin neticesinde meydana gelen, tahribat gücü bulunan, müdahale ve yardım gerektirecek olaylar şeklinde tanımlanmıştır. Acil durum planı ise acil durum anında icra edilmesi gereken yükümlülüklerin yer aldığı planlardır. Acil durum anında yapılması gerekenler, izlenmesi gereken prosedürler, çalışanların veya yönetimin sorumlulukları acil durum planlarını oluşturmaktadır. Acil durum anında çalışanların tehlikeli alandan, riskin olmadığı bölgeye yani güvenli bölgeye tahliye edilmesi gereklidir. Acil durumlara ilişkin işverenin yükümlülükleri bahse konu yönetmelikte; muhtemel acil durumları tespit etmek, muhtemel zararları önlemek amacıyla tedbir almak, acil durum tatbikatlarının yapılmasını sağlamak, önlem, koruma, tahliye, ilk yardım konularında uzman ekipler görevlendirmek şeklinde ifade edilmiştir. Acil durum planları hazırlanırken kurumun daha önce yapmış olduğu risk değerlendirmelerinin sonuçları dikkate alınmalıdır. Kurumun kimyasal, fiziksel, biyolojik, nükleer vb. tarzında karşılaşabileceği tüm riskler detaylı bir biçimde analiz edilmeli ve geçmişten yaşanan vaklar göz önünde bulundurulmalıdır. Toprak kayması, sel, deprem gibi doğal afetlerle birlikte, insan kaynaklı olabilecek endüstriyel kazalar, sabotaj, yangın vb. tüm ihtimaller değerlendirilmeli, tahliye yolları ve ilk yardım gerektirecek olaylar tespit edilmeye çalışılmalıdır.

Kolluk kuvvetleri görevleri gereği muhafaza etmekle yükümlü oldukları kişi ve kuruluşları korurken çok sayıda acil durumla karşı karşıya kalmaktadır. Acil durum anında yüksek iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yansıması olarak kendi canını koruyabilme refleksi ile olaylara müdahale etmelidir. Aksi takdirde görev zafiyetinin ortaya çıkması ile birlikte, fiziksel ve psikolojik mağduriyetler yaşanmaktadır. Acil durum anında, etkin bir müdahale ve güvenlik kültürüne uygun tavır ve davranışları sergilemesi amacıyla kolluk personelinin muhtemel her türlü acil durum senaryosunu ciddi ve gerçekçi tekrarlar ile çalışmış olması gerekmektedir. Acil durum prosedürleri hazırlanırken kalitatif ve kantitatif risk analiz yöntemleri uygulanmalıdır. Adım adım yapılması gereken tüm davranış tarzları bu analizler neticesinde belirlenerek acil durum prosedürleri oluşturulmalıdır. Olası her acil durum hakkında bu analizler ayrı ayrı yapılarak dökümante edilmeli ve gerçekten farksız tatbikatlarla kolluk kuvvetlerine benimsetilmelidir. Acil durum anında çalışanların neler yapılacağını düşünerek kararlaştırması için yeterli zamanın olmadığı bilindiğinden, bu adımların refleks haline getirilmesi hayati önem arz etmektedir. Bu çalışmada kolluk kuvvetlerinin karşılaşabileceği muhtemel acil durumlarla ilgili prosedürler oluşturulacaktır. Acil durum prosedürleri hazırlanırken L tipi matris analiz metodu ve kontrol listesi yöntemi kullanılacaktır. Örneğin toplumsal olay acil durumu öncesinde muhtemel riskler ve alınması gereken güvenlik tedbirleri, toplumsal olay anında olası riskler ve bunlara karşılık güvenlik tedbirleri, toplumsal olay sonrası vuku bulabilecek tehditler ve engelleme amaçlı fiillerin ne olması gerektiği ayrı ayrı detaylı bir biçimde anlatılacaktır.

Acil durum planlarının acil durum anında istendiği gibi uygulanması yapılan tatbikatların zamanında ve etkin bir biçimde yapılmasına bağlıdır. Günün şartlarına uygun bir biçimde acil durum plan güncellemeleri yapılmalı, siber terör riski gibi, teknolojinin sürekli ilerlemesiyle gelişen tehditlere yönelik koruma planları yapılmalıdır. Acil durum planlarının işverenler ve kurumlar tarafından ciddiye alınarak hazırlanması, tüm risklerin göz önünde bulundurulması, etkin koruma planlarının belirlenmesi, çalışanların eğitim ve tatbikatlarla acil durum anında izlemesi gereken prosedürleri bilmesi iş sağlığı güvenliği alanında vuku bulan iş kazaları ve meslek hastalıkları sayısını oldukça düşürecek, meydana gelecek olan zararın minimuma inmesini sağlayacaktır. Az maliyetlerle yapılan planlamalar başta can kaybı olmak üzere ekonomik, sosyal ve psikolojik kayıpları önleyecektir.