TEACHERS AND PROSPECTIVE TEACHERS PERCEPTION OF JUSTICE IN SOCIAL STUDIES COURSE


Yeşil S., Yayla A., Zırhlıoğlu G.

USBILIM 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION STUDIES, Ankara, Turkey, 27 - 28 November 2021, pp.21-22

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.21-22
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The main purpose of this study is to determine the perceptions of teachers who teach social studies

courses in primary and secondary schools and prospective teachers who will teach them in the

future. The model of this study, in which mixed method was used, is the sequential explanatory

design. The population of this study consists of classroom and social studies teachers working in

primary and secondary schools in the city center of Van in the 2019-2020 academic year, and

students of elementary education and social studies education at Van Yüzüncü Yıl University,

Faculty of Education. Convenience sampling method was used in the quantitative dimension of

the study and maximum variation sampling method was used in the qualitative dimension. The

data of the study were collected by using “Personal Information Form”, “Justice Perception Scale”,

and “Semi-structured İnterview Form” developed by the researcher. Parametric tests were used in

the analysis of quantitative data collected with scale forms. Content analysis technique was used

to analyze the data in the qualitative dimension of the study. Considering the quantitative results

of the study, it was determined that the perceptions of teachers and prospective teachers concerning

the value of justice are at high level. When the qualitative results of the study were examined, it

was determined that teachers and prospective teachers mostly associated the phenomena of “justice

and fair individual” with `fairness/to be fair". It was found that the participants generally consider

themselves to be fair and the ones, who think that they are not or could not be fair, explain the

reasons such as not wanting to deteriorate relations with people, worrying about being harmed,

and the others’ not being fair. In order to ensure that teachers and prospective teachers are educated

correctly on the value of justice, studies and publications may be produced based on the value of

justice and its education. Comparative studies can be conducted to determine the perceptions of

teachers, students and parents towards the value of justice.

Bu araştırmanın temel amacı, ilk ve ortaokullarda sosyal bilgiler derslerini veren öğretmenler ile

gelecekte verecek olan öğretmen adaylarının adalet değerine yönelik algılarının belirlenmesidir.

Karma yöntemin kullanıldığı bu araştırmanın modeli sıralı açıklayıcı desendir. Bu araştırmanın

evrenini, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Van ili merkezindeki ilk ve ortaokullarda görev yapan

sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenleri ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde

öğrenim gören sınıf eğitimi ve sosyal bilgiler eğitimi bölümü öğrencileri oluşturmaktadır.

Araştırmanın nicel boyutunda uygun örnekleme yöntemi, nitel boyutunda ise maksimum çeşitlilik

örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen

“Kişisel Bilgi Formu”, “Adalet Algısı Ölçeği” ve “Yarı “Yapılandırılmış Görüşme Formu”

kullanılarak toplanmıştır. Ölçek formları ile toplanan nicel verilerin analizinde, parametrik testler

kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutundaki verilerin analiz edilmesinde içerik çözümlemesi

tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın nicel sonuçlarına bakıldığında, öğretmen ve öğretmen

adaylarının adalet değerine ilişkin algılarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın

nitel sonuçları incelendiğinde, öğretmen ve öğretmen adaylarının `adalet ve adaletli birey"

olgularını en çok “hakkaniyet/hakkaniyetli olma” ile ilişkilendirdikleri belirlenmiştir.

Katılımcıların kendilerini genelde adaletli olarak değerlendirdikleri, adaletli olmadıklarını ya da

olamadıklarını düşünen katılımcıların ise bu şekilde düşünmelerini; insanlarla ilişkilerinin

bozulmasını istememe, zarar görme kaygısı, karşıdaki kişinin de adaletli olmaması gibi nedenlerle

açıkladıkları tespit edilmiştir. Öğretmen ve öğretmen adaylarının adalet değeri konusunda doğru

beslenebilmelerini temin etmek üzere, adalet değeri ve eğitimi odaklı eser üretme ve yayın

çalışmalarına gidilmesi sağlanabilir. Öğretmen, öğrenci ve ebeveynlerin adalet değerine yönelik

algılarını belirlemeyi amaçlayan karşılaştırmalı araştırmalar yapılabilir