ENTELEKTÜEL SERMAYE: TEORİK BİR İNCELEME


Creative Commons License

Sevimli Örgün G., Kalay F.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.6, pp.94-103, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Globalleşmenin etkisiyle bilgi ekonomisi sürecine hızla geçilmiş ve artık fiziksel çabanın yerini bilgi almıştır. Bu geçiş ve yeni kavramların ortaya çıkması ile geleneksel organizasyon anlayışı köklü bir değişime girmekte ve yönetim işleyişleri, organizasyondaki yapılanmalar ve rekabet ile ilgili yaklaşımlar yeniden ele alınmaktadır.  Bilgi ile değer yaratma işletmelerde önemli bir yere sahiptir. Geleneksel anlayışa göre değer yaratma işletmenin sahip olduğu finansal varlıklar ile ölçülebilirken artık işletmelerin değeri maddi varlıklardan ziyade bilgi, deneyim, nitelikli iş gücü gibi maddi olmayan varlıklarla ölçülmektedir. Maddi olmayan varlıklar literatürde entelektüel sermaye olarak yerini almış ve birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı; teorik olarak literatürde farklı şekillerde kavramsallaştırılan entelektüel sermayenin bir literatür araştırmasını yapmak ve işletmeler açısından önemini ortaya koymaktır.