Yerel Yönetimlerin Göçmenlerim Uyumu Üzerindeki Rolü: Esenler Örneği


Creative Commons License

Nargül S.

Balkan 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 10 May 2020, pp.194-211

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.194-211
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

When the term “others of society” scrutinized, it consists of individuals who live in unappropriated living standards. Irregular immigrants have to be envisioned in this category like disabled people, women, olds and children. Socio-cultural and economic situations of immigrants shapes reactions of home society. Hence, irregular immigrants faces various social problems, besides psychological trauma of migration. Primary issues that immigrants faced are inaccessibility to employment, labor exploitation, linguistic problems, unclear legal status issue, housing problems, religious matters, racism, integration to new environment and cultural problems. Moreover, attitude of home society has critical role on future of immigrant peoples in the area. Therefore, those peoples are in need of atmosphere that creates chance to earn money by own labor and to live their own culture. In this paper, adjustment policies applied by Esenler Municipality in the region toward immigrants on their adaptation process would be scrutinized by interviewing with immigrants and local officials. Main object of the study is to investigate efforts of local governments and within this context it would be offered and discussed suggestions to Esenler Municipality in areas of health, housing, security, law, economy, education, family, culture, identity, beliefs, exploitation in order to apply effective immigrant policies. Additionally, emotions and reactions of home society toward immigrants would be revealed.

Key Words: Local Governments, Migration, Esenler, Visibility, Social Harmony

Özet

Toplumun diğerleri kavramı incelendiğinde, dezavantajlı gruptaki yetersiz yaşam koşulları içinde yaşayan bireylerle karşılaşılmaktadır. Engelliler, kadın, yaşlı ve zaman zaman çocuklar akla gelirken düzensiz göçmenler kavramı da, bu tanım içerisinde diğerleri konumundadır. Göçmen grubunun sosyo-kültürel ve ekonomik durumu, uluslararası göçmenlere ev sahipliği eden toplumun tepkilerini etkilemektedir. Düzensiz göçmenler yaşanan travmanın yanında ev sahibi toplumla birlikte birçok sosyal sorunla da karşılaşmaktadır.

Göçmenlerin bu süreç içerisinde yaşadıkları önemli sorunlar: başta istihdama erişememe (erişilse dahi yapılan hukuksuz uygulamalar dolayısıyla ortaya çıkan emek sömürüsü) konusu olmak üzere, ev sahibi ülke dilini iyi bilmeme, yasal statü kaynaklı kavram çatışmaları ve ev sahibi toplumunun kültür farklılıkları dolayısıyla verdiği tepkiden kaynaklı sorunlar, maddi olanakların kısıtlılığı dolayısıyla yaşanan barınma sorunu, şayet ev sahibi toplumla farklı bir dine sahipse dini ritüellerini gerçekleştirememe sorunu, göç edilen bölgedeki ırkçılık sorunu ve bununla birlikte göç edilen yeni çevreye entegrasyon süreci, iktisadi zorluklar, aksayan eğitim süreci sorunları ve kültürel farklılıklar oluşturmaktadır. Ev sahibi toplumun göçmenlere yaklaşımındaki hoşgörülü tavırlar da ayrıca önemlidir. Göçmenler, göç ettikleri ev sahibi ülkenin kültürünü de dikkate alarak, kendi kültürlerini somutlaştıran ve emekleri üzerinden kazanç sağlayabilecekleri istihdam alanları kurmaya çalışır ve kültürlerini mekâna yansıtabilecekleri ortamlara ihtiyaç duyarlar.

Bu çalışmada Esenler’de yaşayan mültecilerle ve yerel yöneticilerle çeşitli görüşmeler yapılarak, bölgedeki yoğun göçmen oranıyla alakalı nasıl uyum çalışmaları yaptıkları irdelenmektedir. Çalışmanın temel amacı göç krizi ile karşı karşıya kalan yerel yönetimlerin çabalarını incelemek ve bu bağlamda Esenler Belediyesi’nin kendi bölgesinde yoğunlaşan Suriyeli göçmenlerin yaşadıkları sağlık, barınma, güvenlik, hukuk, ekonomi, eğitim, aile, kültür, kimlik, inanç, istismarlar vb. problemler üzerine yerelle toplumsal uyumları konusunda neler yapılabileceği üzerine görüşler sunulacaktır. Aynı zamanda yerel yönetimlerin daha farklı neler yapabileceği tartışılacaktır. Çalışma gerçekleşirken derinlemesine mülakat teknikleriyle görüşmeler yapılıp, bunlar olduğu şekliyle aktarılacaktır. Buna mukabil ev sahibi toplumun düzensiz göçmenlere karşı hoşgörü anlayışlarının ne ölçüde karşılık bulduğu, son zamanlarda ülkede yaşanan değişimler doğrultusunda onlara karşı ne hissettikleri de belirtilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Göç, Esenler, Görünürlük, Toplumsal Uyum