Classroom Teachers' Opinions about STEM Education


Creative Commons License

Zengin E., Uğraş M., Önal G.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.740-741

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.740-741
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

At the center of reforms in education in recent years are curricula that provide the integration of disciplines in science education in particular. Countries have placed STEM education based on the integration of disciplines of science, technology, engineering and mathematics at all levels of education into the focus of educational reforms and STEM education has become an integral part of the 21st century learning programs. The aim of this research is to determine the opinions of STEM students on classroom education. The study group is composed of 11 graduate students with STEM education.The research was planned in line with the interview technique and was carried out in the fall semester of 2017-2018 academic year. Semi-structured interview form developed by researchers was used as data collection tool. The obtained data were described by analyzing the content. As a result of the analysis, it was determined that the students who participated in the survey had an opinion on the application of STEM education in the general sense of class education. It has been determined that STEM education should be applied at every level to start from the pre-school period and the deficiencies in this educational approach should be addressed. Thanks to this educational approach, students' opinions such as creativity and problem solving skills as well as self-confidence were developed. However, in order to eliminate these difficulties, it was decided that the school administration, parents and other teachers should be informed in advance that the STEM education approach is difficult to carry out regularly in the lessons.

Key Words: STEM, Science Education, Classroom Teacher, Teacher Training

Son yıllarda eğitim alanındaki reform çalışmalarının merkezinde özellikle de fen eğitiminde disiplinlerinin entegrasyonunu sağlayan öğretim programları yer almaktadır. Ülkeler eğitim reformlarının odağına ise tüm eğitim düzeylerinde fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) disiplinlerinin entegrasyonuna dayanan STEM eğitimini yerleştirmişlerdir ve STEM eğitimi 21. yüzyılın öğrenme programlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu araştırmada amaç, sınıf eğitimi lisansüstü öğrencilerinin STEM eğitimine ilişkin görüşlerinin belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, STEM eğitimi almış 11 sınıf eğitimi lisansüstü öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma mülakat tekniği doğrultusunda planlamış olup 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yapılarak betimlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda, araştırmaya katılan öğrencilerin, genel anlamda sınıf eğitimi kademesinde STEM eğitiminin uygulanması doğrultusunda görüşe sahip oldukları tespit edilmiştir. STEM eğitiminin okul öncesi dönemden başlamak üzere her kademede uygulanması gerektiğini ve bu eğitim yaklaşımına yönelik eksikliklerin giderilmesi gerektiğine dair düşünceleri oldukları belirlenmiştir. Bu eğitim yaklaşımı ile birlikte, öğrencilerde yaratıcılık ve problem çözme gibi becerilerin gelişeceğini ayrıca öz güvenlerinin de gelişebileceğine dair görüşleri tespit edilmiştir. Ancak STEM eğitim yaklaşımının, derslerde düzenli olarak yürütülmesinin güç olduğunu, bu güçlükleri ortadan kaldırmak için öncelikle okul idaresi, veli ve diğer öğretmenlerin bilgilendirmeler yapılmasını gerektiğine yönelik fikirleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: STEM, Fen Eğitimi, Sınıf Öğretmeni, Öğretmen Yetiştirme