Yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal destek algıları ile psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumlarının incelenmesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği.


Creative Commons License

Kaya Z., Çenesiz G. Z. , Aynas S.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.18, no.70, pp.518-537, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 70
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.518-537

Abstract

The present study aims to examine the social support perceptions, well-being, and life satisfaction of foreign students who are enrolled in Van Yüzüncü Yıl University (YYU) during 2016-2017 Fall semester. Participants consist of 138 foreign students from 14 different countries. Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Psychological Well-Being Questionnaire, Life Satisfaction Scale and Demographical Information Questionnaires
were used for data collection. For descriptive statistics, frequency distributions, mean and standard deviations were examined. For inferential statistics, Pearson product-moment correlation coefficients, and Independent
Samples t-tests were conducted. The results indicate that perceived social support, well-being, and life satisfaction levels of foreign students are positively related; and women’s perceived social support levels from their families were higher compared to the men. The comprehension of Turkish language also affected the study
variables. Foreign students who comprehend Turkish better have higher levels of perceived social support, psychological well-being, and life satisfaction. Students who have lived in Turkey for 4 years and more have higher perceived social support levels compared to the ones who have lived less. All in all, the results indicated
that having whether perceived or actual social support increases psychological well-being and life satisfaction. Moreover, it has a preventive function on psychological well-being.

Bu çalışmada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal destek algıları ile psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, 2016-2017
eğitim-öğretim yılı güz döneminde Van YYÜ’nün farklı bölümlerinde öğrenim gören 14 farklı ülkeden gelen 138 yabancı uyruklu öğrenci katılımcı olarak yer almıştır. Araştırmanın verileri; Çok Boyutlu Algılanan Sosyal
Destek Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla toplanmıştır. Analizlerde frekans dağılımı, aritmetik ortalama, bağımsız örneklemeleri için t testi ve Pearson
Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayıları teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal destek algısı, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu düzeylerinin birbirini olumlu etkilediği; kadınların aileden algıladıkları sosyal desteğin erkeklerden yüksek olduğu saptanmıştır.
Türkçe bilme düzeyi açısından bakıldığında, Türkçe’yi iyi düzeyde bildiğini belirten öğrencilerin sosyal destek algısı, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Türkiye’de 4 yıl ve
daha fazla yaşayanların daha az yaşayanlara oranla sosyal destek algılarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, gerçek ya da algılanan sosyal bir desteğe sahip olmanın psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumunu arttırmada etkili olduğu ayrıca psikolojik iyi olma durumu açısından da
koruyucu bir işleve sahip olduğu söylenebilir.