THE DEADLOCK OF CONVERGENT EVOLUTION


Creative Commons License

Özgökçe F., Ünal M., Arslan S.

Uluslararası VII. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Bitlis, Turkey, 19 - 21 October 2023, pp.5-6

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bitlis
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.5-6
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

             

            Convergent evolution is when analog structures that are completely independent of each other and possess different species show functional similarity. In other words, the ecological conditions that affect different species growing in similar habitats in different parts of the world and the fact that species in different families show similar characteristics that are not related to each other in any way are expressed as convergent evolution. In the simplest sense, the butterfly's wing, the bird's wing, the bat's wing are analog organs, and flying with the help of these wings is considered a similar task and feature in these creatures. In fact, according to the view of evolution, similarities are shown as evidence of inheritance from a common ancestor. In this case, the view of evolution is refuted because of the homology thesis based on homologous organs, which is the basic basis of evolution. In this study, the deadlock of convergent evolution based on analogy are discussed in terms of two plant species and refuted in this view.

In almost every evolutionary source, there are two different species of seeded plants; Euphorbia obesa Hook.f. (Euphorbiaceae) and Astrophytum asterias (Zucc.) Lem. (Cactaceae) only the fact that their bodies are morphologically similar to each other is cited as evidence for convergent evolution. However, of these two species, Euphorbia obesa is an endemic species that breeds in a narrow area and at 300-900 m in the Northern Cape region of South Africa. Astrophytum asterias is found in the North American states of Mexico and Texas at elevations of 50–200 m. Flowers, fruits and seeds, which are among the systematically unchanging diagnostic characters of these two species in different families, have no similar morphological, anatomical, physiological, ecological, genetic, phytochemical and molecular features. The fact that these two species are cited as evidence for convergent evolution by looking only at their slightly similar bodies is not based on any scientific data. In plant species growing in arid environments; All these characters, such as fleshy stems (storage of water), dehydrating and protective spines, thick cuticle and hairy leaves, stomata embedded in the epidermis and on the lower surface of the leaf, were created only by Allah (swt), Who is All-Wise, All-Wise and All-Powerful.

            As a result, like all the concepts cited as evidence for evolution, which is a philosophical view, the extent to which convergent evolution is far from scientific data and reason is revealed in this study based entirely on biological data. In fact, all these views, which are shown as evidence for evolution, show that the entire universe and all living things, from the particle to the sphere, were created by a Vahid and Ehad Creator. The possessor and mutasarrif of this universe certainly does everything knowingly. And he saves with wisdom and describes everything by seeing. And He disciplines everything by knowing and seeing everything. And He describes the wisdom, purposes and benefits that appear in everything created by His will.

 

Keywords: Convergent evolution, Euphorbia obesa, Astrophytum asterias, biodiversity, analog organ, creation.

            Yakınsak evrim, tamamen birbirinden bağımsız ve farklı türlerin sahip olduğu analog yapıların işlevsel benzerliği göstermesidir. Başka bir deyişle dünyanın değişik yerlerindeki benzer habitatlarda yetişen farklı türler üzerinde etkili olan ekolojik şartlar birbiri ile hiçbir şekilde akraba olmayan, farklı familyalardaki türlerin benzer özellikler göstermesi yakınsak (konvergent) evrim olarak ifade edilmektedir. En basit anlamda kelebeğin kanadı, kuşun kanadı, yarasanın kanadı analog organ olup ve bu kanatlar yardımıyla uçma bu canlılarda benzer bir görev ve özellik olarak kabul edilmektedir. Aslında evrim görüşüne göre benzerlikler ortak atadan kalıtımın delili olarak gösterilmektedir. Bu durumda evrimin temel dayanağı olan homolog organlara dayalı homoloji tezi dolaysıyla evrim görüşü çürütülmektedir. Bu çalışmada ise analojiye dayalı yakınsak evrimin çıkmazları iki bitki türü özelinde ele alınarak bu görüşte çürütülmektedir.

Hemen her evrimle ilgili kaynakta birbirinden farklı iki tohumlu bitki türünden; Euphorbia obesa Hook.f. (Euphorbiaceae (Sütleğengiller)) ve Astrophytum asterias (Zucc.) Lem. (Cactaceae (Kaktüsgiller)) sadece morfolojik olarak gövdelerinin birbirine benzemesi yakınsak evrime delil olarak gösterilmektedir. Oysa bu iki türden Euphorbia obesa Güney Afrika'nın Kuzey Kap bölgesinde dar bir alanda ve 300-900 m’lerde yayılışı olan endemik bir türdür. Astrophytum asterias Kuzey Amerika’da Meksika ve Teksas eyaletlerinde 50-200 m yükseltilerde yayılışı olan bir türdür. Farklı familyalardaki bu iki türün sistematikte değişmeyen diagnostik karakterlerden başta; çiçek, meyva ve tohumun morfolojik, anatomik, fizyolojik, ekolojik, genetik, fitokimyasal ve moleküler olarak hiçbir benzer özelliği yoktur. Sadece ve sadece biraz benzer görünümdeki gövdelerine bakılarak bu iki türün yakınsak evrime delil olarak gösterilmeleri hiçbir bilimsel veriye dayanmamaktadır. Kurak ortamlarda yetişen bitki türlerindeki; etli gövdeler (suyun depolanması), su kaybını azaltıcı ve koruyucu dikenler, kalın kutikulalı ve tüylü yapraklar, epidermise gömülü ve yaprağın alt yüzeyindeki stomalar gibi tüm bu karakterler ancak ilim, hikmet ve kudret sahibi olan Allah (C.C.) tarafından yaratılmıştır.

            Sonuç olarak, bir felsefi görüş olan evrime delil olarak gösterilen tüm kavramlar gibi yakınsak evriminde ne kadar bilimsel verilerden ve akıldan uzak olduğu tamamen biyolojik verilere dayanılarak bu çalışmada ortaya konmuştur. Aslında evrime delil olarak gösterilen tüm bu görüşlerin, zerreden küreye kadar tüm kâinatı ve tüm canlıları Vahid ve Ehad bir yaratıcı tarafından yaratıldığını göstermektedir. Şu kâinatın sahip ve mutasarrıfı, elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedvir ediyor ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydaları irade ederek tedvir etmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Yakınsak evrim, Euphorbia obesa, Astrophytum asterias, biyoçeşitlilik, analog organ, yaratılış.