Pediatrik Vogt-Koyanagi-Harada Hastalığının Klinik Prezentasyon Paternleri ve Uzun Süreli Takip Sonuçları


Creative Commons License

Kırağı D., Özer M. D., Oray M., Tutkun N. İ., Gezer M. L.

48. TOD Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 08 November 2014, pp.8

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.8
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Pediatrik Vogt-Koyanagi-Harada(VKH) hastalığı tanılı olgularda başvuru bulguları ve

tedavi sonuçlarının araştırılmasıdır

GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2002-Ocak 2013 arasında İTF Uvea Birimine başvuran ve en az 6 ay

takibi olan pediatrik VKH tanılı 14 olgu retrospektif olarak incelendi;başvuru bulguları,oküler

komplikasyonlar,uygulanan tedaviler ve görsel sonuçlar analiz edildi

BULGULAR: Yaş aralığı 4-16 olup, 8 kız,6 erkekti.3 olgu akut üveitik fazda,11 olgu kronik

rekürren fazda başvurdu.Bu olguların %50sinde cilt bulguları vardı ve ciddi komplikasyon

olarak;pupilla seklüzyonu(10 göz),pupiller membran(10 göz),iris stromal depigmentasyonu ve

yaygın transillüminasyon defekti(10 göz),arka subkapsüler katarakt(ASK-10 göz),günbatımı

fundus görünümü(12 göz),optik diskte hiperemi ve ödem(10göz),peripapiller subretinal band(7

göz) ve arka kutupta aktif koroid neovasküler membran(KNVM-3 göz) saptandı.Tedavi sırasında

12 olguya ortalama 22,3 ay(3-46 ay)sistemik kortikosteroid tedavisi verildi.Tüm olgulara

konvansiyonel immünsupresif tedavi verildi.4 olguda ise anti-TNF tedavi ile remisyon

sağlandı.Akut üveitik grupta 1 olguda topikal steroide bağlı göziçi basıncında artış oldu;kronik

olgularda ise takipte gelişen en sık komplikasyon sekonder glokomdu(6 olgu) ve 2 olguda

filtrasyon cerrahisi gerekti.2 olgu ASK nedeniyle opere oldu ve afak bırakıldı.Son vizitte

ortalama vizyon 0,25±0,51 logMAR(0-2 logMAR)’dı. Görme keskinliğinde artış sağlanamayan

4 olguda KNVM(2göz),glokomatöz optik atrofi(1göz) ve ambliyopi(2göz) mevcuttu.Cilt

bulguları,iris vitiligosu ve transilluminasyonu tedavi ile tamamen düzeldi.Ortalama 60 ay takip

sonunda,olguların %64 inkomplet,%29muhtemel,%7komplet VKH tanısı ile uyumlu bulundu

SONUÇLAR: Pediatrik VKH hastaları tanı ve tedavinin gecikmesi nedeniyle kronik rekürren

fazda ciddi komplikasyonlar geliştikten sonra referans merkezine

yönlendirilmektedir.Çocuklarda kronik rekürren evrede körlük potansiyeli yüksek ve yoğun

sistemik immunmodülatör tedavi gerekir.