The Relatıonshıp Of Cha2ds2-Vasc-Score And Echocardiographıc Parameters In Individuals Wıth Non-Valvular Atrial Fibrilation Dısease: Single Experience Center


DUZ R., AKYOL A., BABAT N.

Dicle Tıp Dergisi, vol.50, no.2, pp.245-254, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 50 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.5798/dicletip.1313402
  • Journal Name: Dicle Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.245-254
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: In order to prevent thromboembolic events of atrial fibrillation (AF), OAC(oral-anticoagulant) use is recommended in individuals with an OAC initiation indication of two or more in the CHA2DS2VASc scoring system.Echocardiographic (epicardial adipose tissue (EAT) carotid intima-media thickness (CIMT) (aortic propagation velocity) AVP) parameters together with the use of CHA2DS2-VASc score to determine the indication for oral anticoagulant use in the treatment of non-valvular AF patients are important for the treatment of non-valvular AF can be a target organ. Method: The study was carried out with 100 patients, aged between 18-90 years, diagnosed with non-valvular atrial fibrillation. A total of 150 individuals were observed in the study with 50 patients included in the study for the control group. AVP, EYD, CIMT values of the patients were measured with 3.0 and 10-MHz probes using the VividE9 Echocardiography device (Advanced Technology Laboratories) in our echocardiography laboratory. Results: As a result of the data of our study, the relationship between Epicardial adipose tissue (EAT) and carotid intima- media thickness (CIMT) and CHA2DS2-VASc score was statistically significant, but it was not found to be significant with Aortic Propagation Velocity (AVP). Prospective studies with a larger number of patients are needed in this regard, as this may have a role in determining the difference. Conclusion: Echocardiographic (AVP, EYD, CIMT) parameters can be an important target organ for the treatment of non- valvular AF, together with the use of the CHA2DS2 -VASc score to determine the indication for oral anticoagulant use in the treatment of non-valvular AF patients.
Amaç: Atriyal fibrilasyon (AF) nın tromboembolik olaylarından korunmak için Oral-antikoagülan (OAK) başlama endikasyonu CHA2DS2VASc puanlama sisteminde iki ve üzeri olan bireylerde OAK kullanımı tavsiye edilmektedir. Non-valvüler AF hastalarının tedavisinde oral antikoagülan kullanım endikasyonu belirlenmesinde CHA2DS2-VASc skorunun kullanılması ile beraber ekokardiyografik (Epikardiyal yağ dokusu(EYD) karotis intima media kalınlığının (KİMK) (aortik propagasyon velositesi) AVP) parametreler non-valvüler AF'nin tedavisi için önemli bir hedef organı olabilir. Yöntemler: Non-valvüler atriyal fibrilasyon tanısı alan ve 18-90 yaş aralığında başvuran 100 hasta üzerinden gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubu için çalışmaya dahil edilen 50 hasta ile birlikte çalışmada toplam 150 birey gözlemlenmiştir. Hastalara ait AVP, EYD, KİMK değerleri ekokardiografi laboratuvarımızdaki VividE9 Ekoakardiyografi cihazı (Advenced Technology Laboratories) kullanılarak 3.0 ve 10-MHz’lik problar ile gerçekleştirildi. Bulgular: Bizim çalışmamamızın verileri sonucunda Epikardiyal yağ dokusu ve karotis intima media kalınlığı CHA2DS2-VASc skoruyla ilişkisi istatiksel olarak anlamlı bulundu ,Aortik Propagasyon Velositesi ile anlamlı bulunmadı. Çalışmamızda hasta sayımızın azlığı,çok fazla kişisel ve/veya işlemsel farklılık saptanmasınında payı olabileceğinden dolayı bu konuda daha fazla hasta sayısını içeren prospektif çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Sonuç. Non-valvüler AF hastalarının tedavisinde oral antikoagülan kullanım endikasyonu belirlenmesinde CHA2DS2-VASc skorunun kullanılması ile beraber ekokardiyografik (AVP, EYD, KİMK) parametreler non-valvüler AF'nin tedavisi için önemli bir hedef organı olabilir.