İntraserebral Yer Kaplayan Lezyonu Taklit Eden AVM: Olgu Sunumu


Çetin E.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, vol.27, pp.154

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 27
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.154
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: AVM’ler çocukluk çağında spontan subaraknoid kanama

ve intraventriküler hemorajinin en sık nedenlerindendir. Çocuklarda

görülen hemorajik inmelerin sayısı az oranda değildir. En sık nedeni

serebral vasküler malformasyonlar olarak kabul edilmektedir.

Yöntem: İntraserebral yer kaplayan lezyonu taklit eden AVM olgusunu

sunmayı planladık.

Bulgular: Beş yaşında kız hasta, 1 haftadır baş ağrısı şikayeti ile

çocuk acil kliniğimize başvuran hastanın çekilen beyin BT’sinde sağ

temporoparyetal alanda intraserebral hematom izlenimi veren hiperdens

görünüm saptanması üzerine ile servisimize yatışı yapıldı. Nörolojik

muayenesi doğaldı. Manyetik rezonans (MR) görüntülemede sağ

temporal lobda 60x43.3x45.7 mm boyutlu T1A görüntülerde hipointens

ve spontan hiperintens alanlar içeren, T2A görüntülerde heterojen hiper

ve hipointens görünümde hipointens rim ile çevrili lobüle konturlu

görünümde kitlesel yer kaplayıcı lezyon saptandı. Hastaya BT anjio

çekildi. BT anjioda kitle lehine değerlendirildi. Hasta opere edildi, sağ

temporoparyetal alanda vasküler bir kitle lezyon ile karşılaşıldı. Kitle

lezyon total olarak eksize edildi. Hastanın patolojisi AVM olarak bildirildi.

Hasta nörolojik muayenesi doğal olarak şifa ile taburcu edildi.

Tartışma ve Sonuç: Çocukların çoğunda AVM’ler ilk semptom olarak

kendini kanama olarak gösterirken, erişkinlerde daha çok iskemik

olaylara sekonder baş ağrısı, demans ve nörolojik fonksiyon bozukluğu

ön planda görülür. Çocukluk yaşlarında AVM’ler anevrizmalardan fazla

görülmektedir. Konjenital kökenli bu anomalilerin gelişmesinden VEGF

sorumlu tutulmaktadır. Kavernöz ve venöz anjiomlar daha az oranda

görülen vasküler anomalilerdir.