Mikrobiyolojik Kavramların Öğretilmesine İlişkin Ders Materyali Geliştirme Çalışması


Creative Commons License

DEMİRKUŞ N., ERTAŞ A., GÜLEN S.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.2560-2572, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The basic aim of concept education is to provide students with a comprehensible understanding of the targeted concept. Scientific studies are conducted to teach the concepts that are difficult to reach, that are dangerous or that have foreign language names. These studies are aimed at facilitating the visualization, concretization or use of the concept in daily life. With the development of technology, new studies emerge in concept education. The aim of this study is to prepare a virtual material to be used in the teaching of microbiological concepts which are difficult to reach with developing technological means. The material development method was used in this study. In addition, a document review was conducted based on the qualitative working principle. The data obtained as a result of the observations made by the researchers and the pictures obtained from the literature review were used. These data were coded and analyzed descriptively. As a result of the study, an Internet-integrated material was prepared to accommodate visual and spelling features. The material is enriched with pictures and descriptive expressions to facilitate the teaching of microbiological concepts. In addition, a virtual book was prepared for microbiological concepts. In cases where internet access could not be provided, an internal link DVD was prepared to use the material. Preparations for the virtual material and the use of the material in the educational process are presented.
Keywords: Microbiological concepts, Education Concept, Material development

Kavram eğitiminde temel amaç, hedeflenen kavramın öğrenciler tarafından en kolay şekilde anlaşılır halde kavranmasını sağlamaktır. Ulaşılması zor, tehlike arz eden veya yabancı dil kökenli isimlere sahip olan kavramların öğretilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kavramın görselleştirilmesi, somutlaştırılması veya gündelik hayatta kullanılması ile öğrenilmesini kolaylaştırmaya yönelik olmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile kavram eğitiminde yeni çalışmalar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı gelişen teknolojik imkanlar ile ulaşılması zor olan mikrobiyolojik kavramların öğretilmesinde kullanılacak sanal materyal hazırlamaktır. Çalışmada materyal geliştirme yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca nitel çalışma prensibine dayanarak doküman incelemesi yapılmıştır. Literatür taraması sonucunda elde edilen resimler ve araştırmacılar tarafından doğada yapılan gözlemlerde yapılan çekimler sonucunda elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu veriler kodlanarak betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda görsel ve yazımsal özellikleri barındıracak kapsamda internet entegreli bir materyal hazırlanmıştır. Materyal mikrobiyolojik kavramların öğretilmesinin kolaylaştırılması amacıyla resim ve tanımlayıcı ifadelerle zenginleştirilmiştir. Ayrıca mikrobiyolojik kavramlara yönelik sanal kitap hazırlanmıştır. İnternet erişiminin sağlanamadığı durumlarda materyalin kullanılabilmesi için internal linkli DVD hazırlanmıştır. Sanal materyalin hazırlanması ve materyalin eğitim öğretim sürecinde kullanılmasına yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyolojik kavramlar, Kavram eğitimi, Materyal geliştirme