YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DESTEK ALGILARIİLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE YAŞAM DOYUMLARININİNCELENMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Kaya Z., Çenesiz G. Z., Aynas S.

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.18, no.70, pp.518-537, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal

destek algıları ile psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, 2016-2017

eğitim-öğretim yılı güz döneminde Van YYÜ’nün farklı bölümlerinde öğrenim gören 14 farklı ülkeden gelen

138 yabancı uyruklu öğrenci katılımcı olarak yer almıştır. Araştırmanın verileri; Çok Boyutlu Algılanan Sosyal

Destek Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla

toplanmıştır. Analizlerde frekans dağılımı, aritmetik ortalama, bağımsız örneklemeleri için t testi ve Pearson

Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayıları teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre,

yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal destek algısı, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu düzeylerinin birbirini

olumlu etkilediği; kadınların aileden algıladıkları sosyal desteğin erkeklerden yüksek olduğu saptanmıştır.

Türkçe bilme düzeyi açısından bakıldığında, Türkçe’yi iyi düzeyde bildiğini belirten öğrencilerin sosyal destek

algısı, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Türkiye’de 4 yıl ve

daha fazla yaşayanların daha az yaşayanlara oranla sosyal destek algılarının daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, gerçek ya da algılanan sosyal bir desteğe sahip olmanın

psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumunu arttırmada etkili olduğu ayrıca psikolojik iyi olma durumu açısından da

koruyucu bir işleve sahip olduğu söylenebilir.