Development of Teachers' Digital Instructional Material Development Self-Efficacy Perceptions Scale


Erbenzer E., ASLAN M.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.226-237, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study was to develop "Teachers' Self-Efficacy Perceptions Scale for Digital Instructional Material Development". The draft form of the 39-item scale was administered to 676 teachers. In the analysis of the data obtained, item-total correlation, exploratory and confirmatory factor analysis and reliability analysis were performed. As a result of the factor analysis, it was determined that the scale had 34 items and four factors and explained 74.335% of the total variance. The fit index values obtained as a result of confirmatory factor analysis revealed that there was a good fit between the model and the observed data and that the proposed model was acceptable. The Cronbach's alpha internal consistency reliability coefficient of the scale was 0.935, while it was calculated as .925, .971, .951 and .969 for the dimensions respectively. As a result of the statistical analyses, a five-point Likert- type digital instructional material development self-efficacy scale with a total of 34 items was developed. According to the findings of this study, it is understood that teachers' digital instructional material development self-efficacy scale can be used as a valid and reliable measurement tool.
Bu çalışmanın amacı “Öğretmenlerin Dijital Öğretim Materyali Geliştirme Öz-Yeterlik Algıları Ölçeği” geliştirmektir. 39 maddeden oluşan ölçeğin taslak formu 676 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde madde toplam korelasyonu, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi sonucunda ölçeğin 34 madde ve dört faktörlü bir yapıda olduğu ve toplam varyansın %74.335’ini açıkladığı belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum indeksi değerleri model ve gözlenen veri arasında uyum olduğunu ve önerilen modelin kabul edilebilir olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0.935 iken boyutlar için sırasıyla .925, .971, .951 ve .969 olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel analizler sonucunda beşli likert tipinde, toplam 34 maddelik öğretmenlerin dijital öğretim materyali geliştirme öz-yeterlik ölçeği geliştirilmiştir. Bu çalışmanın bulgularına göre öğretmenlerin dijital öğretim materyali geliştirme öz-yeterlik ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği anlaşılmaktadır.