OPINIONS OF ADMINISTRATORS AND TEACHERS WORKING IN PRIVATE SCHOOLS ON TALENT MANAGEMENT


Erol A., Uçar R.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.20, no.77, pp.508-533, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was carried out to examine the opinions of administrators and teachers working in private primary and secondary education institutions on talent management. In the study, 10 school administrators and 10 teachers working in private schools were interviewed. With the obtained data, 7 themes were determined, and sub-themes were created by descriptive and content analysis. As a result of the interviews, school administrators participated more in the views that highlight the goals of the institution in the concept of talent management, while teachers stated more expressions that emphasize personal development. In the theme of the need for talent management” school administrators stated that factors such as successful and productive working environment, competition, keeping up with the times, commitment to the institution and obtaining a planned management process increase the need for talent management. Teachers stated these reasons as the change in business understanding, developments in information technologies, competition and managing individual differences. According to the findings to create a culture of talent management in private schools, it may be suggested to give necessary trainings and seminars and to design these trainings and seminars in cooperation with public schools.

Bu çalışma özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin yetenek yönetimine yönelik görüşlerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma geleneklerinden durum çalışması deseninin kullanıldığı bu araştırmada, özel okullarda görev yapan 10 okul yöneticisi ve 10 öğretmen ile yüz yüze yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler nitel araştırma yöntemleri doğrultusunda kodlanarak 7 temada toplanmış, betimsel ve içerik analizi uygulandıktan sonra her temaya ilişkin alt temalar oluşturulmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda yetenek yönetimi kavramı temasındaokul yöneticileri kurumun hedeflerini öne çıkaran görüşlere daha fazla katılım gösterirken, öğretmenler kişisel gelişimi öne çıkaran ifadeleri daha fazla belirtmişlerdir. Yetenek yönetimine duyulan ihtiyaç temasında okul yöneticileri; başarılı ve verimli çalışma ortamı, rekabet, çağa ayak uydurma, kuruma bağlılık ve planlı yönetim süreci elde etme gibi unsurların yetenek yönetimine duyulan ihtiyacı artırdığını belirtirmiştir. Öğretmenler bu nedenleri, iş anlayışının değişmesi, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, rekabet ve bireysel farklılıkları yönetme olarak belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; özel okullarda yetenek yönetimi kültürünün oluşturulabilmesi için gerekli eğitim ve seminerlerin verilmesi, bu eğitim ve seminerlerin devlet okulları ile iş birliği yapılarak projeleştirilmesi önerilebilir.