NADİR BİR OLGU SUNUMU: SAĞ YERLEŞİMLİ BOCHDALEK HERNİSİNİN RADYOLOJİK BULGULARI


Özgökçe M.

ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ TURKRAD 2021, Antalya, Turkey, 26 - 31 October 2021, pp.724

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.724
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Konjenital diyafram hernisi (KDH), diyaframda bir defektin bulunduğu doğumsal bir anomalidir. Anatomik yerleşimine göre posterolateral (Bochdalek), anterior (Morgagni) ve santral olmak üzere üç gruba ayrılır. Olguların %70-75’ini sol taraf yerleşimli Bochdalek hernili çocuklar oluşturur. Biz bu olgu sunumunda, pnömoni yakınması ile başvurup, diyafragma hernisi tanısı alan olguyu nadir görülmesi nedeniyle klinik ve radyolojik bulguları ile sunmayı amaçladık. Olgu Sunumu: 3 gündür huzursuzluk ateş ve artan öksürük şikayeti ile hastanemizin çocuk hastalıkları acil polikliniğine başvuran 8 aylık erkek hastada ayakta direkt batın grafisinde sağ akciğer alt lobda şüpheli yumuşak doku opasitesi (Resim 1) görülmesi nedeniyle, pnömoni ayırıcı tanısı için kliniğimize yönlendirildi. Hastanın bilgisayarlı tomografisinde (BT), sağ hemidiyaframın posteriorunda defekt ve ince barsak segmentlerinin bu defektten toraks boşluğuna doğru herniye olduğu görüldü (Resim 2). Hastada konjenital diyafragma hernisi tanısı düşünüldü. Operasyon amacıyla çocuk cerraservisine yatırıldı. Operasyona alınan olguda diyafragma sağ posterolateral yaprağında defekt olduğu ve inen kolon dışın da tüm barsak anslarının bu defekten toraks boşluğunda girdiği görüldü. Tartışma: Konjenital diafragma hernisi (KDH) abdominal organların diafragmatik bir defekten torasik kaviteye doğru protrüzyonu ile karakterize etyolojisi bilinmeyen doğumsal bir anomalidir (1). İnsidansı 2200 canlı doğumda bir olup, yüksek derecede mortalite ve morbidite ile birliktelik gösterir (2). KDH’de diaframdaki defekt %80-85’inde sol posterolateralde (Bochdalek), %10-15 olguda anteriorda (Morgagni), %3-4 olguda bilateraldir (3). Bizim olgumuzdaki bochdalek hernisi literatürden farklı olarak sağ yerleşimliydi. Diyafragmatik hernilerin çoğu asemptomatik olduğundan, yetişkin dönemlerde başka nedenlerle yapılan radyolojik incelemelerde insidental olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle son zamanlarda BT teknolojisinin gelişmesiyle diyafragmatik hernilerin tanısı daha kolay hale gelmiştir. Sonuç: Diyafragmatik herniler, yenidoğan döneminden itibaren ağır klinik tablolarla karşımıza çıkabildiği gibi, ileri yaşlarda insidental olarak asemptomatik vakalarla da gelebilmektedir. Özellikle BT kullanımının yaygınlaşması ile diyafragmatik herni tanısı daha kolay hale geldiği gibi cerrahi tedavinin planlaması da kolaylaşmıştır.

Anahtar kelimeler: Bochdalek hernisi,Bilgisayarlı Tomografi,Kongenital Diafragma Hernis