Personage Turner Sendrumlu


Çağaç A.

33. Elektro Fizyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2017, vol.1, no.1, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bilateral fasyal paralizili Personage Turner Sendromu

Olgu Sunumu

Aydın Çağaç, Levent Ediz, Aysel Milanlıoğlu

Introduction;

The etiologies of Bell’s palsy and Parsonage-Turner Syndrome (PTS) remain uncertain, and the conditions rarely co-occur or reoccur. Parsonage-Turner Syndrome, also referred to as idiopathic brachial plexopathy or neuralgic amyotrophy, is a rare disorder consisting of a complex constellation of symptoms with abrupt onset of shoulder pain, usually unilaterally, followed by progressive neurologic deficits of motor weakness, dysesthesias, and numbness. Although the etiology of the syndrome is unclear, it is reported in various clinical situations, including postoperatively, postinfectious, posttraumatic, and postvaccination. Here we present a male patient in his fifties who had bilateral facial palsy and left sided Personage Turner Syndrome. To our knowledge, in the literature this is the unique case with Personage Turner Syndrome coexist with bilateral facial paralysis.

Case report;

A 59-year-old man experienced in 15 September 2016 painful blisters on his tongue and inside his mouth (in the posterior part, outside the lower row of teeth in the mandibular gingivae) on the both side. A week later, he woke up with bilateral facial palsy accompanied with ear pain, facial numbness, and altered taste on the both side of the tongue. On September 21, he was hospitalized due to pain in his anterior left shoulder that had gradually been replaced by weakness and numbness on the lateral side of the upper arm, radial forearm, and the hand. On examination he had a complete bilateral peripheral facial palsy with Bell’s phenomenon. On EMG examination, acute denervation potentials were found in the left infraspinatus, deltoid and biceps muscles . A minor generalized motor deficit in the left upper limb was confirmed, however, most pronounced in the shoulder girdle where muscle power for abduction was graded 2-3/5. Deep tendon reflexes were depressed, but symmetric. Magnetic resonance imaging (MRI) of the brain, the cervical spine and the brachial plexus was normal. The laboratory findings including viral markers did not reveal underlying pathology. The patient was diagnosed with bilateral facial palsy and Personage Turner Syndrome, and treated with acyclovir, vitamin B12, pregabaline and prednisolone in conventional doses.

Conclusion;

The etiologies of Bell’s palsy and Personage Turner syndrome remain uncertain, and the conditions rarely co-occur or reoccur. Here we have presented a man in his fifties who had bilateral facial palsy and left sided brachial neuropathy (PTS) which is unique case report in the literature.

Key words; Personage Turner Syndrome, Bilateral Facial Palsy,

Bilateral Fasyal Paralizili Parsonage Turner Sendromu

AYDIN ÇAĞAÇ1 AYSEL MİLANLIOĞLU1 LEVET EDİZ2 VEDAT ÇLİNGİR1 ABDULLAH YILGÖR1

1 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ

2 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KLİNİĞİ

Giriş:

Parsonage-Turner Sendromu (PTS) idiyopatik brakiyal pleksopati veya nevraljik amiyotrofi olarak da adlandırılmaktadır. Klinik tablo ani başlayan omuz ağrısı, genellikle tek taraflı komplike semptomlar dizisinden oluşur; bunları ilerleyici nörolojik motor güçsüzlüğü, disestezi ve uyuşukluk izlemektedir. Sendromun etiyolojisi kesin olmamasına rağmen postoperatif, postinfeksiyöz, travma ve aşı sonrası gibi çeşitli klinik durumlarda bildirilmektedir. Bu vakada bilateral fasyal palsi ve sol taraflı PTS olan bir erkek hasta sunuyoruz. Bildiğimiz kadarıyla literatürde PTS'nun bilateral fasyal palsi ile birlikteliği nadir olgulardan biridir.

Olgu sunumu:

59 yaşındaki bir erkek hasta dilinde ve ağzının içinde (arka kısımda, mandibular dişetindeki alt sıradaki dişlerin dışında) ağrılı kabarcıklar yaşamıştı. Bir hafta sonra bilateral fasyal paralizi ile birlikte kulak ağrısı, yüzde uyuşma ve dilin her iki tarafında tad değişimi şikayeti olmuş. Muayenede Bell fenomeni ile komplet bir bilateral periferik fasiyal palsisi vardı. EMG incelemesinde; sol supraspinatus, deltoid ve biseps kaslarında akut denervasyon potansiyelleri bulundu (Figür 1). Beyin, servikal omurga ve brakial pleksusun manyetik rezonans görüntüleme (MRG) normaldi. Viral belirteçler dahil olmak üzere laboratuvar bulguları altta yatan patolojiyi göstermedi. Hastaya bilateral fasyal paralizi ve Personage Turner Sendromu tanısı kondu ve konvansiyonel dozlarda asiklovir, vitamin B12, pregabalin ve prednizolon ile tedavi edildi.

Sonuç:

Bell paralizisi ve Personage Turner sendromunun etyolojileri belirsizliğini korumakta ve bu iki durum