Tasavvuf Düşüncesinde Kalbin Rü’yeti


Creative Commons License

Aktulga Gürbüz S.

KAFKAS ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKÜLTESI DERGISI, vol.9, no.17, pp.174-192, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özet Rü’yet, Allah’ın dünyada ve âhirette görülmesi ile ilgili kelâmî bir kavramdır. Sûfîler âhirette Allah’ın görüleceğini caiz görmekle beraber dünyada Allah’ın isim ve sıfatlarının kalp gözüyle görülmesinin mümkün olacağını belirtir. Kalp; ilim, keşf, idrâk ve irfanî bilginin merkezi olduğu için sûfilerce ilâhî hitâbın mahali, ilâhî isim ve sıfatların en mükemmel şekilde tecellî ettiği yerdir. Rü’yetü’l kalp üzerine görüşler de, Allah’ı bilerek kudretinin eserlerini görmek anlamındadır. Kalbî rü’yetin vasıtalarını mükâşefe, müşâhede, ilhâm, tecellî, basîret gibi hâl ve makamlar oluşturmaktadır. Sûfîlerin bu hâl ve makamlar ile rü’yet anlayışları; nimeti ve musibeti vereni görme, ilâhî hakîkatlere mazhar olma anlamındadır. Sûfîler açısından kalbin rü’yetini engelleyen hususlar ise hicab, mâsivâ, havâtır (şeytan-nefs) gibi unsurlardır. İnsan kalbini örten perdelerden kurtulursa mülk, melekût âlemleri başta olmak üzere çeşitli gaybî rü’yetlere mazhar olabilir. Çalışmamız da kalbî rü’yetin ilâhî zâtın isim ve sıfatlarının sûfîlerin nazarına göre nasıl değerlendirildiği üzerinedir.