Lineer Ölçümler ve Bolton Analizinin OrthoCAD Yazılımıyla Karşılaştırılması


Tunca M.

1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresine, Diyarbakır, Turkey, 20 - 29 May 2021, pp.145-146

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.145-146
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this study is to compare with conventional methods the arc length deviation, arc length, Bolton analysis, overjet, and overbite values obtained with OrthoCAD plaster model software transferred to the three-dimensional setting with the iTero Element 2 intraoral scanner. 

Method: The study included a plaster model obtained from a total of 30 individuals aged 18-25 years old, Angle Class I, Angle Class II, and Angle Class III, who applied for orthodontic treatment. With iTero Element 2 (Align Technology) intraoral scanners, models were digitized. To determine the arc length deviation, arc length, Bolton analysis, overjet and overbite, measurements were carried out on the models. The measurements were repeated 30 days apart from each other. For the characteristics considered, descriptive statistics are expressed as mean, standard deviation, minimum and maximum value. In terms of these characteristics, the paired sample t-test was used to compare the first and second measurement differences. 

Results: In terms of arc length deviation, overjet, and overbite values, there was no statistically significant difference between the groups. Compared to the conventional method, lower arch length measurements were found to be statistically significant. A statistically significant difference in the anterior ratio was found in the Bolton analysis, while no statistically significant difference in the overall ratio was observed. 

Conclusion: The values obtained on the models obtained with the iTero 2 Element (Align Technology) 3D scanner with the OrthoCAD (Align Technology) software are considered to be accurate and alternative compared to conventional methods. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı iTero Element 2 (Align Technology) ağız içi tarayıcısıyla üç boyutlu ortama aktarılan alçı modellerin OrthoCAD (Align Technology) yazılımı ile elde edilen ark boyu sapması, ark boyu, Bolton analizi, overjet ve overbite değerlerini konvansiyonel yöntemler ile karşılaştırmaktır. 

Yöntem: Araştırmaya ortodontik tedavi amacıyla başvurmuş 18-25 yaş arası Angle Sınıf I, Angle Sınıf II ve Angle Sınıf III olmak üzere toplam 30 bireyden elde edilen alçı model dahil edilmiştir. Modeller iTero Element 2 (Align Technology) ağız içi tarayıcıları ile dijital ortama aktarılmıştır. Modeller üzerinde ark boyu sapması, ark boyu, Bolton analizi, overjet ve overbite değerlendirilmesi amacıyla ölçümler gerçekleştirilmiştir. Ölçümler 30 gün ara ile tekrarlanmıştır. Üzerinde durulan özellikler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değer olarak ifade edilmiştir. Bu özellikler bakımından birinci ve ikinci ölçüm farklarını karşılaştırmada eş yapma t-testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Gruplar arasında ark boyu sapması, overjet ve overbite değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Ark boyu ölçümlerinden alt ark boyu ölçümleri konvansiyonel yönteme istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bolton analizinde ön oranda istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilirken tüm oranda istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir. 

Sonuç: Üç boyutlu tarayıcı iTero 2 Element (Align Technology) ile elde edilen modeller üzerinde OrthoCAD (Align Technology) yazılım değerleri konvansiyonel yöntemler ile kıyaslandığında güvenilir olduğu ve bir alternatif olabileceği düşünülmektedir.