EFFECTS OF ONLINE EDUCATION APPLICATION ON FEAS FACULTY MEMBERS


OZKAYA Y., DURAN A., Demirci K.

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.21, no.Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Sayısı, pp.676-709, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Sayısı
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.35408/comuybd.1344055
  • Journal Name: Yönetim Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.676-709
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In our country, especially due to the Covid-19 pandemic and the Kahramanmaraş- centered earthquakes on February 6, 2023, universities have transitioned to online education. As a result, the question of how this transition has impacted instructors has gained importance. In this context, the research aims to determine how instructors who are affiliated with faculties of economics and administrative sciences at universities and have conducted lessons through online education have been affected by this process. In the study, a total of 24 faculty members were interviewed by using the semi-structured interview technique consisting of open-ended questions in the collection of data.Additionally, the MAXQDA 2022 qualitative data analysis software was used for data analysis and visualization of findings derived from participants. As a result of the research, it was found that online education is predominantly perceived as a low-quality and inefficient mode of instruction. It was suggested that it should serve as a secondary-supportive method rather than a primary one. A significant reduction in communication with students and fellow instructors was reported, and substantial changes had to be made in teaching methods for online education. Moreover, issues such as the absence of attendance requirements, the inability to accurately measure and evaluate student performance, the inability to supervise exams, and instances of replication (copying) in assignments were identified. Due to technological hardware shortages, the presence of internet connectivity problems, and technical glitches in university online education platforms, an effective learning environment could not be established. Lastly, the online education process was found to quantitatively reduce scientific studies, lead to a loss of motivation among instructors, and result in allocating more time to personal life.
Ülkemizde özellikle Covid-19 pandemisi ve 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında üniversitelerde çevrimiçi eğitim uygulamasına geçilmiş olduğundan öğretim üyelerinin nasıl etkilendiği sorusu önem kazanmıştır. Bu kapsamda araştırmanın amacı da üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde (iibf) görevli olan ve çevrimiçi eğitim uygulaması ile ders vermiş öğretim üyelerinin bu süreçten nasıl etkilendiğinin tespiti olarak belirlenmiştir. Çalışmada verilerin toplanmasında açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılarak toplam 24 öğretim üyesi ile görüşme yapılmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizinde ve bulguların görselleştirilmesinde MAXQDA 2022 nitel veri analiz programı kullanılmıştır. Araştırma neticesinde ise, çevrimiçi eğitimin büyük çoğunlukla kalitesiz ve verimsiz bir eğitim olarak değerlendirildiği, asli yöntemden ziyade ikincil-destekleyici bir yöntem olması gerektiği, öğrencilerle ve diğer öğretim üyeleriyle iletişimin önemli oranda azaldığı ve büyük oranda çevrimiçi eğitimde ders anlatım yöntemlerinde değişikliğe gidilmek zorunda kalındığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca derse devam zorunluluğunun olmaması, öğrenci performanslarını doğru ve sağlıklı şekilde ölçme ve değerlendirmenin mümkün olmaması, sınav denetiminin yapılamaması, ödevlerde replikasyon (kopyalama) yapılması gibi problemler tespit edilmiştir. Teknolojik donanım eksikliği, internet bağlantı sorunlarının varlığı ve üniversitelerin çevrimiçi eğitim platformlarında teknik aksaklıkların yaşanmasından dolayı verimli ders ortamının oluşturulamadığı saptanmıştır. Son olarak, çevrimiçi eğitim sürecinin bilimsel çalışmaları niceliksel olarak azalttığı, öğretim üyelerinde motivasyon kaybına yol açtığı ve daha çok özel hayata zaman ayrılmasına neden olduğu belirlenmiştir.