Determination of Factors Affecting Red Meat Consumption Habits in Duhok Province (Northern Iraq)


Creative Commons License

İsmail Al-Barwari İ. İ., Turan M., Karakuş F.

6th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress, Kütahya, Turkey, 7 - 09 October 2022, pp.1032

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kütahya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1032
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it was aimed to determine the factors affecting red meat consumption habits in Duhok province of Northern Iraq. For this purpose, questionnaire forms consisting of questions to determine the demographic characteristics and red meat consumption habits of the participants (n=100) were used. To the question “Do you find the red meat you buy reliable?” 3.7% of women and 12.3% of men answered no (p<0.05). The relationship between education level and the amount of red meat purchased monthly (p<0.05) and the number of employees in the household (p<0.05) was found to be statistically significant. Similarly, the education level of the participants was determined as an important factor affecting the frequency of red meat consumption (p<0.05). While the majority of high school and university graduates (55.2% and 76%, respectively) consumed red meat 1-3 times a week, 55.6% of primary school graduates stated that they consumed red meat 1-3 times a month. The work of the participants affected the amount of red meat purchased monthly (p<0.01), and the majority of the self-employed (85.7%) stated that they purchased ≥2 kg of red meat per month. While 69.2% of the workers stated that they did not consume red meat due to its high price, this rate was 32.5% in the self-employed workers (p<0.01). Again, while 53.8% of the workers consumed red meat 1-3 times a month, 68.8% of the self-employed workers stated that they consumed red meat 1-3 times a week (p<0.05).

Key Words: Red meat, Consumption, Habit, Duhok

Bu çalışmada, Kuzey Irak’ın Duhok ilindeki kırmızı et tüketim alışkanlıklarını etkileyen etmenleri belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla, katılımcıların (n=100) demografik özelliklerini ve kırmızı et tüketim alışkanlıklarını belirlemeye yönelik sorulardan oluşan anket formları kullanılmıştır. “Satın aldığınız kırmızı eti güvenilir buluyor musunuz?” sorusuna kadınların %3.7’si, erkeklerin ise %12.3’ü hayır cevabını vermiştir (p<0.05). Eğitim düzeyi ile aylık satın alınan kırmızı et miktarı (p<0.05) ve hanedeki çalışan sayısı (p<0.05) arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Benzer şekilde katılımcıların eğitim düzeyi, kırmızı et tüketim sıklığını etkileyen önemli bir faktör olarak belirlenmiştir (p<0.05). Lise ve üniversite mezunlarının çoğunluğu (sırasıyla %55.2 ve %76) haftada 1-3 defa kırmızı et tüketirken ilkokul mezunlarının %55.6’sı ayda 1-3 defa kırmızı et tükettiklerini belirtmiştir. Katılımcıların yaptığı iş, aylık satın alınan kırmızı et miktarını etkilemiş (p<0.01) ve serbest çalışanların büyük çoğunluğu (%85.7) ayda ≥2 kg kırmızı et satın aldıklarını belirtmiştir. Mesleği işçi olanların %69.2’si yüksek fiyatından dolayı kırmızı et tüketmediklerini belirtirken serbest meslek çalışanlarında bu oran %32.5 olmuştur (p<0.01). Yine işçilerin %53.8’inin kırmızı et tüketim sıklığı ayda 1-3 defa olurken serbest meslek çalışanlarının %68.8’i haftada 1-3 defa kırmızı et tükettiklerini belirtmiştir (p<0.05)

Anahtar Kelimeler: Kırmız et, Tüketim, Alışkanlık, Duhok