Use of Simultaneous Description Method in The Art of Picture


Creative Commons License

Turan M. E.

İnönü üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.12, no.25, pp.41-53, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The concept of "movement" in the art of painting has been an important concept that has been handled with interest by various movements and artists in various periods. Many art movements and artists that have emerged from the past to the present have produced works that describe the movement with their own unique methods. One of the most interesting methods among these is the "simultaneous description" method. Typical examples of this method are found in Cubism and Futurism. It is a method frequently encountered in the works of many art movements and artists that have emerged until today. Qualitative research method was used in the creation of this article, in which the simultaneous description method is tried to be explained; Data scans were made in theses, articles, books and the internet. Research; It is limited to the "simultaneous description" method, which is one of the methods of describing movement and used in painting, sculpture and photography. In this context, the artists who made works were identified and their works were examined. Many works of each artist included in the research have been identified, and only one typical work, which reflects the artist's style and method, has been exemplified from among these works.

Resim sanatında “hareket” kavramı çeşitli dönemlerde, çeşitli akımlar ve sanatçılar tarafından ilgiyle işlenen önemli bir kavram olmuştur. Geçmişten günümüze kadar ortaya çıkan birçok sanat akımı ve sanatçı, kendine has yöntemlerle hareketi betimleyen eserler ortaya koymuştur. Bunlar arasında en ilgi çekici olan yöntemlerden biri, “eşzamanlı betimleme” yöntemidir. Bu yöntemin tipik örneklerine Kübizm ve Fütürizm akımında rastlanmaktadır. Günümüze kadar ortaya çıkan birçok sanat akımı ve sanatçıların eserlerinde de sıkça karşılaşılan bir yöntemdir. Eşzamanlı betimleme yönteminin açıklanmaya çalışıldığı bu makale oluşturulurken nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup; tez, makale, kitap ve internet ortamında veri taramaları yapılmıştır. Araştırma; resim, heykel ve fotoğraf sanatında kullanılan ve hareketi betimleme yöntemlerinden olan “eşzamanlı betimleme” yöntemi ile sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda çalışmalar yapan sanatçılar tespit edilmiş ve yapmış oldukları eserler incelenmiştir. Araştırmada yer verilen her bir sanatçının konu ile ilgili birçok eseri tespit edilmiş olup bu eserler içerisinden sanatçının tarzını ve yöntemini yansıtan yalnızca birer tipik eser örneklendirilmiştir.