ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN KURUM BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Oğrak A. , Kılıçlı Y.

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD), ss.337-363, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD)
  • Sayfa Sayıları: ss.337-363

Özet

Bu çalışma, örgütsel bağlılık ve örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Ayrıca örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık faktörlerinin kurum başarısı üzerindeki etkisini incelemiştir. Van ili, İpek yolu ilçe merkezindeki Anadolu Liselerinde görev yapan 327 öğretmen ile anket çalışması yapılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen veriler SPSS 23.0 ve Smart-PLS programları kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; Örgüt kültürünün altı boyutu ile örgütsel bağlılığın üç boyutu arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki içinde oldukları anlaşılmıştır. Ayrıca örgütsel bağlılığın “duygusal ve devam” boyutları ile örgüt kültürünün “denetim ve toplantı” boyutları kurumun başarısını istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde etkilediği görülmüştür.

This study aims to reveal the relationship between organizational commitment and organization culture. It also examines the impact of organization culture and organizational commitment on institution success. A questionnaire was conducted with 327 teachers working in Anatolian High Schools in Van province center. The data obtained at the end of the study were evaluated using SPSS 23.0 and SmartPLS programs.  According to the results of the research, it is understood that there is a positive and significant relationship between the six dimensions of organization culture with three dimensions of organizational commitment. In addition, the "affective and continuance" dimensions of organizational commitment and the "control and meeting" dimensions of the organization culture have been shown to statistically significant and positively affect the success of the institution.