İŞGÖREN SEÇİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BARTIN ÖRNEĞİ


Keskin Ö., YAZICI U.

Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-16, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Necessity of workmen has to be determine correctly and completely for efficient and plentiful working of firms. Not only economic resources but also workmen’s knowledge and abilities affect firms’ accomplishment. It is important to choose correct workmen to provide continuity of a firm. Chosen workmen must adopt firm’s goals and must be expert and effective on their fields.

The aim of the reading is determining both the sources which are used by different firms to choose workmen and differences between used sources. In the scope of research datas, which had been got from 45 firms through the methods of interview and survey, had been evaluated. As a result of research, it had been determined that methods for choosing workmen do not cause a significant difference based on field of activity and whether there is a web page of firm or not. However, a significant difference had been found between used methods for choosing workmen and activity period of firm.

İşletmelerin etkin ve verimli çalışabilmesi için işgören ihtiyacının tam ve doğru olarak belirlenmesi gerekmektedir. Maddi kaynakların yanı sıra işgörenlerin gerekli bilgi, yetenek ve beceriye sahip olması işletmelerin başarısını etkilemektedir. İşletmenin amaçlarını benimseyecek ve işin gereklerini yerine getirebilecek, alanında etkin ve uzman işgörenlerin seçimi işletmelerin devamlılığını sağlaması açısından önemlidir.

Bu çalışmanın amacı, Bartın il merkezinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin işgören seçiminde kullandığı kaynakları ve kullanılan kaynaklar arasında farklılık olup olmadığını belirlemektir. Araştırma kapsamında 45 işletmeden yüz yüze görüşme ve anket yöntemi kullanılarak elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, işgören seçiminde kullanılan yöntemlerin işletmelerin faaliyet alanına ve web sitesi olup olmaması durumuna göre anlamlı bir fark göstermediği belirlenmiştir. Anlamlı fark işletmelerin işgören seçiminde kullandıkları yöntemler ile işletmelerin faaliyet süresi arasında bulunmuştur.