A Conceptual Model Proposal for Consumers' Flow Experiences in the Online Information Search Process


Creative Commons License

Çelik Z.

Journal of Academic Perspective on Social Studies, vol.1, pp.66-77, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Many previous studies have explained the relationship between flow experience and consumer behavior in the context of human-computer interaction. However, studies have inconsistently evaluated the flow experience in terms of its relevant dimensions. Autotelic experience, curiosity, intrinsic interest, sense of control, focused attention, and time distortion are dimensions of online flow experience that have been inconsistently evaluated across different studies. Unlike previous studies, this current study characterizes flow experience with these six dimensions. This study aims to put forth a conceptual model suggestion on the flow experiences of consumers in their online information search processes. It is thought that the conceptual model will contribute to future consumer studies in explaining the effect of flow situations that occur in consumers' computer interactions on their behavior.

Daha önceki birçok çalışma, akış deneyimi ile tüketici davranışı arasındaki ilişkiyi insan-bilgisayar etkileşimi bağlamında açıklamıştır. Bununla birlikte, çalışmalar akış deneyimini ilgili boyutları açısından tutarsız bir şekilde değerlendirmiştir. Ototelik deneyim, merak, içsel ilgi, kontrol duygusu, dikkatin yoğunlaşması ve zamanın dönüşümü, online akış deneyiminin farklı çalışmalarda tutarsız bir şekilde değerlendirilen boyutlarıdır. Önceki çalışmalardan farklı olarak, bu mevcut çalışma akış deneyimini bu altı boyutla karakterize etmektedir. Bu çalışma, tüketicilerin online bilgi arama süreçlerindeki akış deneyimleri üzerine kavramsal bir model önerisi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kavramsal modelin, tüketicilerin bilgisayar etkileşimlerinde meydana gelen akış durumlarının davranışları üzerindeki etkisini açıklamada gelecekteki tüketici çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.