İLK VE ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI


Keleş E., Akbaba A.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.1, no.31, pp.21-43, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 31
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science Studies
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.21-43
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to determine teachers’ perceptions about conflict management strategies of primary and secondary school administrators. Education organizations are democratic institutions. Democracy rules have especially been taught learning-by-doing from primary school period. It’s possible to encounter with teachers who are members of different unions. From time to time diversities can cause confidential or noticeable conflict because of implementations in school. Even if conflicts usually occures in schools as democratic actions, it can be encountered events which turns inquiries. Population of the study based on descriptive survey model consists of 1864 teachers who work at 76 primary and secondary schools in Van. The sample of the study consists of 242 teachers chosen randomly from 10 primary schools and 7 secondary schools in Van. 116 of these teachers are female and 126 of them are male teachers. As a tool of data collection, “Conflict management strategy scale” developed by Rahim (1983) and adopted to Turkish by Gümüşeli (1993) and “Personel information form” was used. This scale was five point likert scale and it consisted of 28 items. SPSS statistical programme was used to analyze the data. As a result of the study, it was said that teachers thought when a problem occured, school administrators decided what they can do with teachers together and they tried to find solutions which everybody satisfy. In this process, administrators cared about teachers’ and schools’ benefits. Teachers also thought that administrators cared about male teachers’ opinions than female teachers’ opinions. Besides, teachers who have higher educational background have positive opinions about work in cooperation. Key Words: Conflict, Conflict Management, Perception, Conflict Management Strategy 

Bu araştırmanın amacı, ilk ve ortaokul müdürlerinin, okulda yaşanan çatışmaları yönetme stratejilerine ilişkin öğretmen algılarını belirlemektir. Eğitim örgütleri demokratik kuruluşlardır. Demokrasi kuralları özellikle ilkokullardan başlayarak öğrencilere yaparak yaşayarak öğretilir. Okullarda her türlü görüşü taşıyan farklı sendikalara üye olan öğretmenlere rastlamak mümkündür. Farklılıklar, zaman zaman okul içi uygulamalardan dolayı, gizli veya açık çatışmaya dönüşebilmektedir. Okullarda çatışma daha ziyade demokratik eylemler şeklinde olsa da soruşturmalara dönüşen olaylara da rastlanabilmektedir. Betimsel tarama modelinde yapılan araştırmanın evreni, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Van merkezde bulunan 76 ilk ve ortaokulda görev yapan 1864 öğretmenden oluşmaktadır. Örneklem ise Random yöntemiyle belirlenen 10 ilk ve 7 ortaokulda görev yapan 116’sı kadın, 126’sı erkek olmak üzere toplam 242 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Rahim tarafından geliştirilen ve Gümüşeli tarafından Türkçe ’ye uyarlanan 5’li likert tipinde 28 maddeden oluşan “Çatışma Yönetim Stilleri Ölçeği” ile Kişisel bilgi formu kullanılmış çözümleri ise SPSS programıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenler, okul müdürlerinin herhangi bir sorun karşısında öğretmenlerle birlikte hareket ettiği ve herkesi memnun edecek şekilde çözümler ürettiği, çözüm üretme sürecinde öğretmenlerin ve okulun çıkarlarının ön planda tutulduğu, erkek öğretmenlerin fikirlerinin bayan öğretmenlere daha çok önemsendiği, ayrıca öğrenim durumu yüksek olan öğretmenlerin işbirliği içinde hareket etme konusunda daha olumlu görüşlere sahip oldukları gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Çatışma, Çatışma Yönetimi, Algı, Çatışma Çözme Stratejileri