Farklı Oranlarda Enginar (Cynara scolymus L.) Yaprağı Özü Kullanılan Yemlerle Beslenen Levrek (Dicentrarchus labrax L.)’lerin, Büyüme Performansı Ve Vücut Kimyasal Kompozisyonlarının Belirlenmesi


Creative Commons License

Atıcı A. A., Gökçe M. A.

Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.34, pp.151-161, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the effects of diets including different levels artichoke (Cynara scolymus) leaf extract (1, 2, 3, 4 and 5 g/kg diet; G1, G2, G3, G4 and G5 respectively) on growth performance and body composition of sea bass fingerlings (Dicentrarchus labrax) were inversigated. The sea basses that average body weight were 23±1,35 g were stocked in 15 tanks (450 L) as triplicate groups and experiment lasted for 75 days. According to the experimental data that average water temperature was 13.8±0.50°C, the last live weight (LLW), Daily Growth Rate (DGR) and Feed Conversion Rate (FCR) of fifth group (G5) were better than the other groups. Content of whole-body protein, dry matter and fat levels were different statistically between the groups, protein levels of experimental groups were higher than the control group (p<0.05). Hepato somatic index (HSI) were different among the groups (p<0.05), the lowest level was observed in individuals of the fourth group (G4) The lowest Visceral somatic index occured in G5 and the Total fat (TY) was the lowest in fourth group (G4). As a concequence, use of high levels of (3, 4, g/kg) artichoke leaf extract in entansive aquaculture systems and low temperature conditions can be recommended.

Bu çalışmada, farklı seviyelerde (0, 1, 2, 3 ve 4 g/kg yem; sırasıyla G1, G2, G3, G4 ve G5) enginar (Cynara scolymus) yaprağı özü (EYÖ) içeren yemlerle beslenen levrek (Dicentrarchus labrax L. 1978)’lerin büyüme performansları ve vücut kimyasal kompozisyonları üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, ortalama başlangıç ağırlıkları (BA) 23±1,35 g olan yavru bireyler 15 tanka (450 L) 3 tekerrürlü gruplar halinde stoklanmış ve deneme 75 gün sürmüştür. Su sıcaklığının ortalama 13,8±0,50°C olduğu deneme verilerine göre, G5’teki Son Canlı Ağırlık (SCA), Günlük Büyüme Oranı ve Yem Çevirim Oranı (YÇO)’nın diğer gruplara oranla daha iyi olduğu belirlenmiştir. Deneme sonunda tüm vücut besin içeriklerinde protein, kuru madde ve yağ değerlerinde gruplar arasında istatistiksel açıdan farklılıklar oluşmuş, deneme gruplarının protein seviyeleri kontrol (G1) grubuna göre yüksek çıkmıştır (P<0,05). Karaciğer Somatik İndeksi (KSİ) gruplar arasında bir fark oluştururken (P<0,05), en düşük değer G4’teki bireylerde oluşmuştur. Viseral Somatik İndeks (VSİ) en düşük G5’te oluşurken, Toplam Yağ (TY) en düşük G4’te gerçekleşmiştir. Yüksek seviyelerde (3, 4g/kg yem) EYÖ katkısının özellikle düşü