Othello ve Mem u Zin Eserlerindeki Şer Karakterlerin Karşılaştırılması


Görmez A., Güven H. F.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.34, pp.43-64, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Considering the history of religions, either in monotheistic religions like Judaism, Christianity and Islam or in such polytheistic religions as in Ancient Greece, Rome or Hinduism, the term ‘evil’ known to be the opposite of ‘good’, and which contains all wickedness that should be abstained is a universal subject discussed in literature as well. The characters, described as evil or anti-hero, have an important place in literature since it is believed that the value of goodness cannot be rendered without badness. That is, as structuralists claim in accordance with the system of binary oppositions, these two opposite poles seem to be inseparable. The world literature witnesses immortal evil characters like Lady Macbeth, Mephistopheles and Raskolnikov. As frequently seen in the 17th century American Puritan Literature, the existence of unwritten laws like the absolute punishment of the characters associated with evil at the end of the works is also striking. In this study, we aim to compare and contrast Iago and Beko who are deemed evil characters in William Shakespeare's Othello and Ahmed-i Hanî's Mem and Zin respectively.

Keywords: Othello, Mem and Zin, Iago, Beko, evil characters, binary oppositions. 

Dinler tarihine bakıldığında gerek Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi tek tanrılı dinlerde gerekse Antik Yunan’da, Roma’da veya Hinduizm gibi çok tanrılı dinlerde “iyi”’nin karşıtı olarak bilinen ve kaçınılması gereken bütün kötülükleri içinde barındıran “şer” olgusu edebiyatta çok işlenen evrensel bir konudur. Şer veya anti-kahraman olarak tanımlanan karakterlerin edebiyatta önemli bir yeri vardır çünkü kötülük olmazsa iyinin kıymetinin bilinmeyeceğine inanılır. Yani, temel zıtlıklar sistemi gereği yapısalcıların da iddia ettiği gibi, bu iki zıt kutup ayrılmaz bir bütün gibidir. Dünya edebiyatı Bayan Macbeth, Mephistopheles, Raskolnikov gibi ölümsüz kötü karakterlere tanık olur. 17. yüzyıl Amerika’sının Püriten edebiyatında çok sık görüldüğü gibi şerle ilişkili karakterlerin eser sonunda mutlak cezalandırılması gibi yazılmamış kuralların varlığı ayrıca dikkat çekicidir. Bu çalışmada William Shakespeare’in Othellove Ahmed-i Hanî’ninMem û Zîneserlerinde iki şer karakter olan Iago ve Beko’nun benzer ve farklı özellikleri karşılaştırmalı olarak ele alınması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Othello, Mem û Zin, Iago, Beko, şer karakterler, ikili zıtlıklar.