YENİ TURİZM TESİSLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ: KIYI KULLANIMLARI VE YAPILAŞMA ÜZERİNE ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Cihangir Çamur K., Cihangir E., Çamur E.

IWACT 2019, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.235-236

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.235-236
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

NEW TOURISM FACILITIES IMPLEMENTATION REGULATION: AN EVALUATION OF IMPACTS ON COASTAL USAGE AND CONSTRUCTION Abstract The coasts and adjacent coastal areas are under the rule and control of the state in Turkey. Coasts are open to equal and free use by all. The public interest is primarily taken into consideration when benefiting from coastal areas and coastal lanes. IWACT’19 236 It is agreed that coastal areas and especially coastal-forest areas are much more prone to degradation and coastal planning should be done in an integrated context. New 4 and 5-star tourism facilities regulation has been enacted in July 2019 Turkey. This regulation changed the planning rules of coastal-forest areas that are under control of the Ministry of Culture and Tourism. It granted new and additional construction rights to 4 and 5- star tourist facilities that are and will be allocated. This study focuses on an evaluation of the impacts of the new legislation on coastal uses, coastal control and additional construction rights of those 4 and 5-star facilities. The main question is "what will change in the use of coastal areas by the public?” and this is already a very problematic area for them. Besides, the effects of the legal amendment will be examined to clarify the possible negative effects that may arise especially in planning, management and use of coastal areas on the basis of environmental considerations. The fragile relationship between nature, public use and coastal economic uses such as tourism will be assessed according to their past, present, and future status in relation to former and actual coastal legislation. Coastal protection planning, institutions, organizations and international protection legislation for coastal areas will also be examined with a holistic approach and changes in the allocation conditions of coastal-forest lands will be examined with possible effects on tourism and public use. Keywords: Tourism Facilities Implementation Regulation, 4-5 Star Tourism Allocations, Coastal Areas, Coastal Planning and Protection, Turkey

YENİ TURİZM TESİSLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ: KIYI KULLANIMLARI VE YAPILAŞMA ÜZERİNE ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR Gazi Üniversitesi ccamurster@gmail.com Dr. Öğr. Üyesi Emine CİHANGİR Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi eccihangir@gmail.com Ekinsu ÇAMUR Ankara Üniversitesi ekinsucamur@gmail.com Özet Kıyılar ve kıyı kanunu kapsamımdaki kıyı bölgeleri, Türkiye'de devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkes tarafından eşit ve ücretsiz kullanıma açıktır. Kıyı bölgelerinden ve kıyı şeritlerinden yararlanırken halkın kullanımı öncelikle göz önünde bulundurulur. Kıyı alanları ve özellikle kıyı-orman birlikteliğini taşıyan alanların bozulmaya daha fazla eğilimli hassas alanlar olduğu ve kıyı planlamasının entegre bir bağlamda yapılması gerektiği üzerinde uzlaşılan bir konudur. 06 Temmuz 2019’da Türkiye’de yeni bir dört ve beş yıldızlı turizm tesisleri yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkisinde olan kıyı-orman alanlarının planlamasında değişiklikler getirilmiştir. Halihazırda ormandan turizm tesis alanı tahsis edilmiş ve tahsis edilecek olan 4 ve 5 yıldızlı turistik tesislere ek yapılaşma hakları tanınmıştır. Bu çalışma yeni mevzuatın, kıyı kullanımları, kıyıların kontrolü ve 4-5 yıldızlı tesislerin ek inşaat haklarının kıyılar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Asıl soru “ormandan tahsisli tesislere komşu kıyı alanlarının halk tarafından kullanımında nelerin değişeceğidir? Ayrıca, çalışmada özellikle kıyı bölgelerinde planlama, yönetim ve kullanımda çevreye etkiler temelinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklar irdelenecektir. Kıyı mevzuatı, geçmiş, bugün ve gelecekteki içeriğine göre değerlendirilecektir. Kıyı alanları planlaması, kurumlar, örgütler ve kıyı alanlarına yönelik uluslararası koruma mevzuatı, bütüncül bir yaklaşımla incelenecek, kıyıorman arazilerinin tahsis koşullarındaki değişimler turizme ve kamusal kullanıma olası etkileriyle incelenecektir. Anahtar Sözcükler: Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği, 4-5 Yıldızlı Turizm Tahsisleri, Kıyı Alanları, Kıyı Planlaması ve Koruma, Türkiye