Clifford Geertz's Approach to Interpretational Anthropology and Cultural Relativity and Critics


Creative Commons License

Bazancir R.

Yazıt Kültür Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.225-241, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.59902/yazit.1321431
  • Journal Name: Yazıt Kültür Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: MLA - Modern Language Association Database, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.225-241
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

We believe that one of the important contributions of anthropology to humanity is to present some ways which help to understand the “other”. Therefore, various approaches and para-digms present various epistemological and methodological ways. Some problematics and debates such as particularism versus universality, the empirical versus the theoretical- were somehow present within philosophy and science before cultural anthropology existed as a discipline. Positioning in these kinds of debates can inform us about the relation which a social/cultural scientist constitutes with the notion of culture. The cultural views of Max We-ber and Franz Boas, two thinkers with particularism/cultural relativism tendencies, inspired our study. Dilthey's approach to the concept of culture is also looked at due to the relations of these thinkers with hermeneutics and the German History School, in this article the ap-proaches of Clifford Geertz, who is mostly known for his influence on the practice of inter-pretive anthropology and cultural relativism. Finally, some criticisms of cultural relativism in terms of reflexive anthropology have been made by us, focusing particularly on Geertz's approach.

Antropolojinin insanlığa önemli katkılarından birinin, “öteki”ni anlamaya yardımcı olacak bazı yollar sunmak olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, çeşitli yaklaşımlar ve paradigmalar çeşitli epistemolojik ve metodolojik yollar sunmaktadır. Tikelciliğe karşı evrensellik, ampi-rik olana karşı teorik gibi bazı sorunsallar ve tartışmalar, kültürel antropoloji bir disiplin olarak var olmadan önce felsefe ve bilim içinde bir şekilde mevcuttu. Bu tür tartışmalarda konumlanmak, bir sosyal/kültürel bilimcinin kültür kavramıyla kurduğu ilişki hakkında bizi bilgilendirebilmektedir. Tikelcilik/kültürel görecelilik eğilimleri olan iki düşünür Max Weber ve Franz Boas'ın kültürel görüşleri çalışmamıza ilham kaynağı olmuştur. Dilthey'in kültür kavramına yaklaşımı, bu düşünürlerin hermenötik ve Alman Tarih Okulu ile olan ilişkileri nedeniyle, bu makalede, çoğunlukla yorumlayıcı antropoloji ve kültürel görecelilik pratiği üzerindeki etkisiyle tanınan Clifford Geertz'in yaklaşımları nedeniyle de incelen-mektedir. Son olarak, kültürel göreceliliğin refleksif antropoloji açısından bazı eleştirileri, özellikle Geertz'in yaklaşımına odaklanarak tarafımızdan yapılmıştır.