FEN BİLİMLERİ DERSİNDE BASİT MALZEMELER İLE YAPILANETKİNLİKLERİNÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Önal G. , Uğraş M., Asiltürk E.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM AND EDUCATIONAL SCIENCES, Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.0, sa.0, ss.363

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Cilt numarası: 0
  • Basıldığı Şehir: Muş
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.363

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin, fen bilimleri dersinde basit malzemeler ile yapılan etkinlikler ile ilgiligörüşlerini belirlemektir. Bu kapsamda, araştırmaya 40 ortaokul öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve uzman görüşleri alınarak son şekli verilen görüşme formu ve sınıf içi gözlem formu kullanılmıştır. Sınıf içi gözlem formu, fen bilimleri öğretmeni tarafından ders süresince öğrenciler ile ilgili notlar alınarak doldurulmuştur. Görüşme formu ise, etkinlikler yapıldıktan sonra 40 öğrenci ile ders dışında yapılan mülakatlarda kullanılmıştır. Çalışma, basit elektrik devresi konusunda uygulanmıştır.Yapılan çalışma konusu öğrencilerin anlamada güçlük çektikleri ve kavram yanılgılarına sahip oldukları konular arasındadır. Bu araştırmanın amacı, elektrik devre elemanları konusunun öğretiminde kullanılan basit fen etkinlikleriyle öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına, fen bilimlerine yönelik tutumlarına ve bilgilerinin kalıcılığına etkileri incelemektir. Etkinlikler atık madde olarak tabir edilen malzemelerden yapılmıştır. Sınıf içi gözlem formları ve mülakat verileri içerik analiz tekniğine göre betimlenmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre, derslere katılımın ciddi anlamda arttığı, öğrencilerin derse karşı ilgi ve tutumlarının pozitif yönde değiştiği tespit edilmiştir. Bu etkinliklerin gerçekleştirilmesi sürecinde, öğrencilerin çevrelerinde gördükleri bir çok maddeyi ders materyali olarak kullanabileceklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, sınıf içinde akademik olarak düşük olan öğrencilerin, süreç içerisinde bu etkinliklere katıldıkları ve başarının arttığı belirlenmiştir. öğrencilerin anlatılan konuları daha iyi anladıklarını ifade etmiş ve diğer derslerinde bu şekilde işlenmesinin faydalı olacağını belirtmişlerdir.