Fracture Resistance of Feldspathic and Leucite Reinforced Ceramic CAD/CAM Crowns Using Different Luting Cements


Eskitaşcıoğlu M.

ınternational asian kongress on contemporary sciences, Van, Turkey, 27 - 29 May 2022, vol.6, pp.49-50

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 6
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.49-50
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Farklı Yapıştırma Simanları Kullanan Feldspatik ve Lösit ile Güçlendirilmiş Seramik CAD/CAM Kronların Kırılma Direnci

Murat ESKİTAŞÇIOĞLU1

1. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, Van/Türkiye

ORCID: 0000-0002-5009-5007

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, iki farklı yapıştırma simanı ile yapıştırılan iki farklı seramik CAD/CAM kronun kırılma direncini araştırmaktır.

Gereç ve yöntemler: Kırk adet çekilmiş molar kron, feldspatik (Cerec Blocs) ve lösitle güçlendirilmiş (IPS Empress) CAD/CAM bloklarından üretildi. Daha sonra tüm kronlar kullanılan simanlara göre rastgele iki gruba ayrıldı: cam iyonomer, self adeziv rezin siman (n=10). Daha sonra, universal bir test cihazında, 10 mm/dk'lık bir basınç yükü hızında test edildi. Kırılma modları beş kategoride gruplandırıldı. İstatistiksel anlamlılığı saptamak için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Bonferroni post-hoc testleri kullanıldı (p<0.05).

Bulgular: En düşük ortalama (SD) kırılma direnci (Newtons) cam iyonomer ile simante edilen feldspatik kronlara aitti ve 245.35 idi. En yüksek kırılma direnci, self-adeziv rezin simanla simante edilen lösit ile güçlendirilmiş CAD/CAM kronlarda tespit edildi. Siman tipi, test edilen her CAD/CAM seramik içinde kırılma direnci üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip değildi (p>0.05). Cam iyonomer veya self-adeziv rezin simanla simante edilen lösitle güçlendirilmiş CAD/CAM seramik kronlar, istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek kırılma direnci sergilemiştir (p<0.05). Test kronlarındaki minimal kırılma, sergilenen ortak moddu.

Sonuç: Feldspatik ve lösit takviyeli CAD/CAM kronların kırılma direnci, yapıştırma için kullanılan siman tipinden etkilenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Feldspatik seramik, lösit ile güçlendirilmiş seramik, kırılma direnci